Birinci basamak çalışanlarının kararlı duruşu umut oldu

TTB Aile Hekimleri Kolu, birinci basamak sağlık çalışanlarının TTB ve birinci basamakta örgütlü sendika ve derneklerin çağrısına uyarak, Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günleri nöbet dayatmasına karşı sergiledikleri kararlı duruşu desteklediklerini bildirdi. TTB Aile hekimleri Kolu, 6 Ocak 2015 günü yaptığı yazılı açıklamayla Sağlık Bakanlığı'nı da bu kararlı duruşa saygı göstermeye çağırdı. 

 

06.01.2015

BASIN AÇIKLAMASI 

BİRİNCİ BASAMAK ÇALIŞANLARININ KARARLI DURUŞU UMUT OLDU!

Birinci basamak sağlık çalışanları,TTB ve birinci basamakta örgütlü sendika ile derneklerin çağrısına uyarak 3 Ocak Cumartesi günü başlayan aile sağlığı merkezi (ASM) ve toplum sağlığı merkezi (TSM) nöbetlerine büyük oranda gitmedi, ASM'lerini açmadı.

Birinci basamakta çalışanlara, hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak Cumartesi günleri fazla çalışma dayatmasında bulunan Sağlık Bakanlığı, bu ısrarından vazgeçmesi beklenirken, kapalı ASM'lere kolluk kuvvetlerini bile göndererek, yedek nöbetçileri telefonla arayarak, basın yoluyla tehditler savurarak baskıcı bir tutum sergilemiştir.

Sağlık Bakanlığı, ASM ve TSM çalışanlarının hastane acil nöbetlerine gitmeme tavrına, 12 Aralık iş bırakma, 29 Kasım ve 13 Aralık Ankara eylemlerine ve nihayet 3 Ocak Cumartesi nöbetlerinde gösterdikleri kararlı duruşa saygı göstermelidir, çalışanlarına esnek ve fazla çalışma dayatmalarından vazgeçmelidir.

ASM ve TSM'lerde çalışan hekiminden, hemşiresine, sekreterine, hizmetlisine yaklaşık 70 bin birinci basamak sağlık çalışanının esnek ve fazla çalışma dayatmalarına karşı sürdürdüğü haklı ve onurlu mücadelesi ülkemizin geleceği açısından umut olmuştur.

3 Ocak 2015 Cumartesi günü başlatılan keyfi nöbetlere gitmeme eylemi hak arama mücadelesi kapsamında demokratik bir eylemdir. Benzer demokratik eylemler sonrası Bakanlık tarafından yapılan soruşturma ve verilen cezaların yargı tarafından ‘çalışanların hak alma özgürlüğü çerçevesinde’ değerlendirdiğini, ceza verme kararlarının bozulduğunu hatırlatmak isteriz.

Ancak idarenin baskıcı yöntemlerinin, çalışanların kararlı duruşu karşısında dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da işe yaramayacağı bilinmelidir.

Hekimlerimize yönelik her türlü baskıya karşı, birlikte karşı durma kararlılığıyla, odalarımıza henüz üye olmayan meslektaşlarımızı tabip odalarına üye olmaya çağırıyoruz.

Haklarımız için yürüttüğümüz mücadelede yanımızda yer alan, bizlere destek veren halkımıza da teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Aile Hekimliği Kolu