Sahipsiz hayvanların deneylerde kullanılmasına karşı Meclis'te basın toplantısı düzenlendi

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hande Arpat, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Oytun Okan Şenel ve Deneye Hayır Derneği Kurucu Üyesi Fırat Ahmet Yıldız tarafından sahipsiz hayvanların deneylerde kullanılmasının önünü açan yasal düzenlemelere ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

Yapılan yasal düzenlemelerle sahipsiz hayvanların deneylerde kullanılmasının önünün açıldığı, şirketlerin kendi etik kurullarını kendilerinin kurmasının yolunun açıldığı ve denetimin olanaksızlaşmasına değinilen basın açıklamasında, söz konusu yasa taslağının Meclis Genel Kurulu’na getirilmemesine dikkat çekildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hande Arpat, “Biz, yaşamdan yana saf tutan bir örgütüz. Bu gibi insanlık vicdanının turnosol kağıdı olan bir konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca basın toplantısının yapıldığı kürsüye “Je Suis Charlie” yazılı bir döviz konarak, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırı da protesto edildi.

15.02.2014 gün ve 28914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in bazı maddeleri, ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemelerle güvence altına alınmış temel hayvan haklarına aykırı olduğu gibi, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’nun ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun oluşumunun da hukuka aykırılıklar içerdiği tespit edilmiş ve bu nedenle Türk Tabipleri Birliği tarafından, söz konusu  hukuka aykırılıkların giderilmesi için dava açılmıştı.