Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi KHDK Asistanlarından süresiz grev uyarısı

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistanları, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın etkisiyle giderek ağırlaşan çalışma koşullarını ve eğitim haklarının gaspedilmesini protesto etmek amacıyla bugün (20 Ocak 2014) bir basın açıklaması yaptılar. Taleplerini açıklayan asistanlar, bu taleplerin karşılanmaması durumunda süresiz greve gidecekleri uyarısında bulundular. 

 

Basına ve Kamuoyuna; 

Bizler Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistanları olarak uzmanlık eğitimi almak için geldiğimiz eğitim hastanesinde her türlü özveriyi ve çalışma disiplinini göstermemize rağmen sağlıkta dönüşüm programının ve performans sisteminin kurbanları olarak her gün artan iş yükü karşısında ezilmekte, tamamen kar odaklı çalışan işletmeleştirilmiş hastanelerin, nitelikli sağlık hizmetinden hergün daha da uzaklaştığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Kliniğimize her bir polikliniğe günde ortalama 100-120 sayıda hasta başvurmakta, hasta sayısı kesinlikle sınırlandırılmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün her bir hasta başına ayrılması gereken optimal süre 15 dakika olmasına rağmen, polikliniklerde her bir hasta başına ancak 3-4 dakika gibi trajikomik muayene  süreleri  düşmektedir. Kadın hastalıkları ve doğum gibi bir branşta jinekolojik-obstetrik muayene, öykü ve usg de yapılması gerektiği düşünüldüğünde bu süre oldukça yetersizdir. 3-4 dakikada değil bir hasta muayene etmek,öyküsünün alınması için bile yetersizdir. Bu şartlar halkımızı çok büyük tıbbi hatalarla karşı karşıya kalmasına neden olmakta biz hekimleri büyük bir vicdani ve hukuki sorumluluk altına sokmaktadır. 

1)Nitelikli hizmet açısından hasta sayısının ilk etapta poliklinik başına 60’da sınırlandırılmasını ek poliklinik  açılarak uzman kadrosunun arttırılmasını talep ediyoruz. Başvuran hasta sayısının aşırı yoğun olmasından dolayı, dış merkezlerden gönderilen riskli hastalara yeteri zaman ayrılmamakta ve hasta mahremiyetine gerekli özen gösterilememektedir. Doğum salonunda 12 gebe yatağı olmasına rağmen hasta yatışlarının  durdurulmaması nedeniyle her bir yatağa 2 gebe yatmak zorunda bırakılmakta  ve gebelerin takibi sağlıklı yapılamamaktadır. Hiçbir insani şartlara uymayan ve halkımıza yakışmayan bu durum derhal düzeltilmelidir. Yetersiz fiziki şartlar ve ekipman yokluğu nedeniyle bu durum, çalışan ve gebe sağlığını kötü yönde etkileyen koşullar oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

2) Doğumhanenin fiziki şartlarının düzeltilmesini, hasta yatakları dolduktan sonra doğumhane yatışlarının hiçbir şekilde kabul edilmemesini talep ediyoruz. Ameliyathanelerin fiziki şartları oldukça uygunsuz ve personel sayısı yetersizdir. Bu durum hasta ve personel sağlığını tehlikeye atmaktadır.

3)Yeterli personel sağlanmasını ve ameliyathanenin fiziki şartların düzeltilmesini talep ediyoruz. Özelikle acil servis olmak üzere tüm hastane genelinde can güvenliğimiz bulunmamaktadır. Hiç kimse güvenli olmayan koşullarda çalışmaya zorlanamaz. Daha önceden talepte bulunmamıza rağmen hastanemizde halen güvenlik açığı bulunmaktadır.

4)Acilen güvenlik önlemlerinin ve  güvenlik personeli sayısının arttırılmasını ve özellikle acil servise turnike sistemlerinin yapılmasını talep ediyoruz. Kar amaçlı çalışan ve primer amacı hasta bakımı olan sözde eğitim hastanelerinin bu şartlarda nitelikli eğitim vermesi beklenemez. Çok hasta görmenin eğitim zannedilmesi yanılgısından derhal kurtulmalı eğitimimiz ulusal ve uluslararası kurullarda tanımlanan düzeye çıkarmak için eğitimimize yeterli süre ayrılmalı, yıllık çekirdek eğitim müfredatları güncellenmeli  sözde eğitim adı altında yapılan verimsiz öğle arası seminer saatleri terkedilmelidir.

5)Kliniğimizde eğitime ayrılan sürenin ve niteliğinin artırılmasını ,çekirdek müfredata uyulmasını ve  asistan rotasyon programlarına uyulmasını talep ediyoruz. Hastane poliklinik hizmeti sunumunda ve girişimsel işlemlerde oldukça yalnız kalıyor, çoğu zaman hasta danışacak uzman veya eğitim görevlisine ulaşmakta zorlanıyoruz. Bu durum sağlık hizmeti sunumunun niteliksizleşmesi yanında bizlerin de gerekli eğitimi ve klinik beceriyi öğrenemeden mezun olmasına neden olmakta ve toplum sağlığını tehlikeye atmaktadır.

6)Poliklinik hizmetlerini ve girişimsel işlemleri uzman veya eğitim görevlileri eşliğinde yapmayı talep ediyoruz. Bizler tıpta uzmanlık öğrencisiyiz ilk görevimiz hizmet sunmak değil, eğitim almaktır. Eğitimden sayılmayan sürdürülmesi imkansız bir iş yükü ile karşı karşıyayız ve bunu kabul etmiyoruz. Eğitim almak istediğimiz durumlarda bizlere eğitim vermekle mükellef olmadığını söyleyen ve bu hastanenin sadece hizmet hastanesi olduğunu bizlere vurgulayarak mesai saatleri dışında çalışmaya zorlayan, kişilik haklarımıza saldırıda bulunan ve bizleri vaka göstermemekle tehdit eden, mobbing uygulayan bazı anlayışlar sürmekte.

7)Mobbinge engel olunarak eğitim standartlarımızın, bireylerin tercihlerinden bağımsız olarak yapılandırılmasını ve denetlenmesini istiyoruz. Bizler 36 saat nöbet şartları ile neredeyse hiç dinlenemeden büyük bir özveri ile ama çok zorlanarak çalıştırılmaktayız. Bu durum bizleri malpraktislere açık hale getirmekte hekimlerin ve toplumun sağlığını tehdit etmektedir.

8)Nöbet ertesi dinlememize izin verilmesini talep ediyoruz. Yoğun çalışma koşullarımıza rağmen son zamanlarda giderek azalan ücretlerimizle çoğumuz maddi sıkıntı içine girmiş durumdayız. Emeğimizin hiçbir şekilde karşılığını alamadığımız gibi  hastalarımızı  kar odaklı  gören performans sistemine dahil olmak istemiyoruz. Bunca yoğunluğa rağmen fedakarca çalışan biz asistanların değişken performans sitemiyle her gün bir sonraki ayı nasıl çıkaracağımızı düşünmekten bıktık.

9)Sabit ek ödemelerimizin iki katına çıkarılmasını talep ediyoruz. Tüm ilgili makamlara çağrımızdır. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda artık daha fazla kendi sağlığımızı ve halk sağlığını riske atmayacağımızı ve süresiz greve gideceğimizi duyuruyoruz.

 
Tepecik Eğiitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistanları