ASM ve TSM çalışanlarının mücadelesi kararlılıkla sürdürülecek!

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla birinci basamakta örgütlü oda, dernek ve sendika temsilcilerinin katılımıyla, Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık çalışanlarına dayattığı Cumartesi günleri fazla çalışma uygulamalarını ve buna karşı çalışanların başarıyla sürdürdüğü ortak mücadeleyi değerlendirmek, bundan sonraki süreci görüşmek, öneri, görüş ve kararları ortaklaştırmak amacıyla 18 Ocak 2015 tarihinde 09: 30-17: 00 saatleri arasında Ankara’da TTB Genel Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının notları aşağıdadır:

TOPLANTIYA KATILAN KİŞİ/KURUMLAR:

1.    TTB Merkez Konsey Üyeleri Dr. Filiz İncekara, Dr. İsmail Bulca, Dr. Hüseyin Demirdizen

2.    TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyeleri

3.    TTB Pratisyen Hekimlik Kolu Genel Sekreteri Dr. Zafer Çelik

4.    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkez Yöneticileri Birsen Seyhan ve Fikret Çalağan

5.    Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Dr. Muhteber Çolak

6.    Birlik Dayanışma Sendikası Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Cengiz Aydoğdu

7.    Pratisyen Hekimlik Derneği Temsilcisi Dr. Figen Şahbaz

8.    Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Çanakkale, Edirne, Muğla, Denizli, Hatay, Batman, Diyarbakır, Isparta-Burdur, Çorum illerinden gelen Tabip Odası temsilcileri ile 17.01.2015 gün yapılan TTB GYK'ye katılıp görüş bildiren Eskişehir, Manisa, Aydın, Yozgat, Tekirdağ, Gaziantep, Kocaeli, Trabzon, Bursa illeri Tabip Odaları.

Toplantı divanına, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, SES Genel Sekreteri Birsen Seyhan, Genel Sağlık İş temsilcisi Dr. Muhteber Çolak seçilmişlerdir.

Toplantı çağrısı, bu süreçte mücadele eden tüm birinci basamakta örgütlü oda, dernek ve sendikalara yapılmıştır.

AHEF, aile hekimliği dernek başkanlarının başka bir toplantılarının olmasından dolayı bu toplantıya katılamayacakları bildiren yazı göndermiştir.

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ALINAN KARARLAR:

1.Birinci basamak çalışanlarının Cumartesi günleri fazla çalışmaya karşı sürdürdükleri mücadelenin hem katılım düzeyinde hem de her hafta giderek artan duyarlılık bakımından oldukça başarılı bulunduğu, fazla ve esnek çalışmaya karşı kararlı mücadelenin sonuç alınana dek sürdürülmesinin çok önemli olduğu ortak görüş olarak benimsenmiştir.

2.Bu mücadelede örgütlerin ortak davranmalarının sevindirici olduğu, bu birlikteliğin daha da güçlendirilmesi, öncelikle katılımın az olduğu ASM ve TSM’lerde çalışan arkadaşlarımızın hakları için mücadeleye davet edilmesi bu birimlere sık sık ziyaretlerin yapılması, toplantıların gerçekleştirilmesinin çok kıymetli olacağı vurgulanmıştır.

3.Fazla ve esnek çalışma dayatmasına karşı sürdürülen mücadelenin sadece birinci basamak çalışanlarının derdi olmadığı, esasen tüm çalışanların bu direnişe destek olması gerektiği bu nedenle emek örgütlerine destek çağrıları yapılması için çalışma başlatılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

4.Ayrıca halkın birinci basamak çalışanlarının yaşadığı sorunları, sağlık hizmet sunumundaki yaşananları bilmesi bakımından siyasi partilere, gazetecilere, sendikalara, derneklere, halkın temsilcilerine ulaşarak, sürdürülen mücadelenin gerekçelerini aktarmanın faydalı olacağı belirtilmiştir.

5.Çalışanların ve halkın daha çok ilgisini çekebilmek amacıyla kısa filmlerin, dikkat çekici afişlerin yapılmasının, WhatsApp gruplarının oluşturulmasının, sosyal medyanın daha fazla kullanılmasının uygun olacağı ortak görüş olarak bildirilmiştir.

6.Bu süreç sağlık çalışanlarına sendikal örgütlenmenin ihtiyacı ve güvence olduğunu göstermiştir. Bu düzenlemeler sağlık çalışanlarına yönelik topyekûn bir saldırıdır. Kararlı topyekûn karşı duruş gerekmektedir. İş yasasında da olduğu gibi 8 saatlik iş gününe sahip çıkmamız gerekir. Sağlık çalışanları ucuz iş gücü olarak görülmektedir. Yeni açılan tıp fakülteleriyle bir süre sonra işsiz hekimler oluşacak rekabet yaratılıp hekimler daha ucuz işgücü olarak çalıştırılacaklardır. Cumartesi çalışması tüm çalışanlara esnek çalışmanın dayatılmasının bir başlangıcıdır. Bu saldırıya karşı güçlü bir duruş sergilememiz kıymetlidir, yaşananlar bizlere örgütler olarak bir araya gelme şansı vermesi bakımından değerlidir denilmiştir.

7.Sağlıkta  dönüşüm politikalarının insanları köleleştirildiği, buna karşı sağlığın her alanında başta performansa karşı mücadele yürütmenin önemli olduğu, 12 Aralık’ta tüm yurtta birinci basamak çalışanlarının yaptığı iş bırakma eyleminin oldukça başarılı geçtiği, Batman ilinde 12 Aralık iş bırakma eylemine özel hekimlerin bile katılmasının mücadelenin ortaklaştırılması bakımından oldukça önemli olduğu bildirilmiştir. 

8.SES  Genel Merkezi’nin 11 Şubat 2015 tarihinde birinci basamak çalışanlarına dayatılan fazla ve esnek çalışmaya karşı bir günlük uyarı grevi ile Cumartesi günleri yapılan direnişin kamuoyunda duyurulması amacıyla illerde sağlık müdürlükleri önlerinde eş zamanlı basın açıklaması yapılması şeklinde önerisinin örgütler tarafından bir hafta içinde değerlendirilerek geri bildirimde bulunulması uygun görülmüştür.

Ayrıca toplantıda Mart ayı içerisinde 2 günlük bir grevin 14 Mart Cumartesi yapılacak eylemle birleştirilmesi, böylece 14 Mart tıp haftası kapsamında mücadelenin ortaklaştırılması önerisi yapıldı, bu önerinin de bir hafta içinde örgütler tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı ortak görüşü benimsenmiştir.

9.Birinci basamakta örgütlü oda, dernek, sendikaların fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı yürüttükleri ortak mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildiren ortak bir deklarasyonun hazırlanıp tüm örgütlere sunulması, yapılacak değerlendirmeler sonrasında bu deklarasyonun en geç 23 Ocak 2015 tarihine dek kamuoyuna açıklanması ortak karar olarak benimsenmiştir.

10.Tüm birinci basamak örgütlerinin katılımıyla, fazla ve esnek çalışmaya karşı başlatılan ortak mücadelenin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemin planlaması için ayda bir düzenli olarak toplanılmasına; hızlı değişen süreç nedeniyle tekrar 8 Şubat 2015 tarihinde saat 09:30 da Ankara'da TTB Genel Merkezi'nde toplantı yapılmasının uygun olacağı görüşü benimsenmiştir.

 

ÇAĞRILAN KURUMLAR:

TTB                      

Pratisyen Hekimlik Derneği

SES

Genel Sağlık İş

Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası

AHEF

Türk Sağ-Sen

Memur-Sen

TAHUD

Türkiye Ebeler Derneği

İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği