Edirne Tabip Odası'ndan Aile Hekimliği toplantısı

Edirne Tabip Odası ile Edirne Aile Hekimleri Derneği’nin aile hekimleri ve ASM çalışanlarının başta Cumartesi günleri zorla fazla çalıştırılmaları olmak üzere yaşadıkları sorunları görüşmek amacıyla birlikte düzenledikleri toplantı, 31 Ocak 2015 Cumartesi günü aile hekimleri, hemşireler, ebeler ve diğer birinci basamak çalışanlarının katılımıyla Keşan’da gerçekleştirildi. 

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu açış konuşmasında, aile hekimlerinin ve diğer sağlık çalışanların hakları için birlikte sürdürdüğü mücadeleyi desteklediklerini, her türlü katkıya hazır olduklarını, sağlıkta dönüşüm adıyla sürdürülen programın, sadece birinci basamakta değil, sağlığın her alanında tahribat yarattığını, tıkandığını ve sürdürülemez hale geldiğini belirtti.

Toplantıya TTB adına katılan TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, aile hekimliğiyle birlikte birinci basamak sağlık ortamında nelerin değiştiğini, toplumu ve sağlık çalışanları nasıl etkilediği, sonuçlarını ve ASM ve TSM çalışanlarına Cumartesi günleri fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı yürütülen ortak mücadeleyi, baskılara karşı yapılan, yapılacakları özetleyen bir sunum gerçekleştirdi.

Bozçalı, sağlık hizmetlerini kar getiren alana dönüştüren, çalışanları daha az ücret karşılığında güvencesiz, esnek, fazla çalıştıran, toplumun gereksinmelerine dayanmayan politikaların birinci basamak alanında yürütülemez hale geldiğini söyledi. ASM ve TSM çalışanlarına dayatılan güvencesiz, fazla ve esnek çalışma karşısında 70 bin çalışanının haklı direniş gösterdiğini, 5 haftadır tüm yurtta büyük katılımla süren Cumartesi günleri ASM'lere gitmeme eyleminin amacına şimdiden ulaştığını belirten Bozçalı, birinci basamakta örgütlü tüm meslek odaları, dernek ve sandıkların birlik içinde mücadele ettiğini, Sağlık Bakanlığı'nın bu direnişi kırmak için baskı kurduğunu, baskılara karşı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın 11 Şubat ta bir günlük iş bırakma eylem kararı aldığını, TTB nin 12 Aralık iş bırakma eylemi gibi 11 Şubat eyleminin de başarılı olması için çaba sarf ettiğini, desteklediğini bildirdi.