17 Ocak 2015 tarihli GYK kararları

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (TTB - GYK) 17 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Toplantıya Antalya, İstanbul, Trabzon, İzmir, Ankara, Muğla, Denizli, Kırıkkale, Adana, Eskişehir, Çanakkale, Tekirdağ, Isparta-Burdur, Bursa, Yozgat, Manisa, Aydın, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Batman tabip odaları ve kollardan katılım sağlanmıştır.

Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Pekbayık, Çanakkale Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. İlhan Pirinçciler ve Batman Tabip Odası’ndan Dr. Selahattin Oğuz  divan olarak görev almışlardır.

TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan GYK’nın toplanma gerekçesini anımsatarak 14 Mart ve sonrası için bir mücadele planının hep birlikte ortaya konulması gereğini, öne çıkarılacak taleplerin ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ihtiyacını dile getirmiş ve genel seçime giderken siyasi partilere yönelik taleplerimizi 14 Mart’ta  ve sonrasında güçlü bir şekilde  ifade edilmesinin önemini anlatmıştır.

Dr. İlhan’ın konuşmasının ardından Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Özden Şener Konseyin Temmuz 2014-Ocak 2015 dönemindeki faaliyetlerine ve Türkiye sağlık ortamına ilişkin bir sunum yapmıştır. Şener sağlıkta dönüşüm programının her aşamasının TTB’ye ve birlikte mücadele yürüttüğü diğer örgütlere yeni olanaklar da tanıdığını, bu dönemde başka alanlarla birlikte özellikle birinci basamakta, asistan hekimlikte ve işçi sağlığı alanında mücadelenin imkanlarının göründüğünü dile getirmiştir.

Ardından, katılımcılar Türkiye ve Dünya’ya hem genel hem de sağlık ortamına ilişkin görüşlerini ifade etmişlerdir. Aşağıdaki başlıklarda görüşler paylaşılmıştır.

- Birinci basamak/Aile hekimliğinde esnek çalışma

- Tıp eğitimi

- Sağlık hizmetinin niteliği

- Sığınmacılara verilen sağlık hizmeti

- Cizre’de yaşanan olaylar ve ölümler

- Hekimlere yönelik mobbing

- G(ö)rev etkinliği

- Diğer örgütlerle işbirliği

- Hekimlerin özlük hakları

- Asistan hekimlik

- Çevre

- Halk sağlığı

- Geçici görevlendirmeler

- Ülkedeki siyasi rejim

- Temel haklar ve özgürlükler

- Kadın/cinsiyetçilik

- Pronatalist politikalar

- Gericilik

- İşçi cinayetleri

- Pratisyen hekimlik

- Özel hekimlik

- Emeklilik

- Dört talep: İş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi, gelecek güvencesi

- Halka ulaşmak

- Hekimlere ulaşmak

- İllerde hekim meclisleri oluşturulması

- Barış

- Aile planlaması

- Üye sayısının artırılması

- Mesleki bağımsızlık

- Gelibolu yarımadasından savaşa karşı barış mesajı

- Tıp öğrencilerine ve asistanlara yönelik örgütlenme toplantıları

Toplantıda 14 Mart döneminde Türkiye’de hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 4 sorununun özellikle vurgulanması kararlaştırılmıştır.

1.       Güvenceli, emekliliğe yansıyan ücret mevcut emeklileri de kapsayacak biçimde acilen iki katına çıkarılmalıdır.

2.       Fiili hizmet zammı (yıpranma payı) ile ilgili hazırladığımız yasa teklifi acilen ele alınarak karara bağlanmalıdır.

3.       Çalışma koşullarında yaşadığımız olumsuzluklar düzeltilmelidir. Burada esnek çalışma, fazla çalışma ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet öne çıkan başlıklardır.

4.       Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin içine düştüğü durum derhal düzeltilmelidir.

14 Mart’a giden süreçte Türkiye’nin dört bir yanında odalarımızın organizasyonunda hekimlerimizle buluşmalar, toplantılar yapılması, yukarıda sayılanlarla birlikte öne çıkan sorunlarımızın birlikte tartışılmasının çok değerli olduğu vurgulanmıştır.

Şubat ayı boyunca illerde hekimlerle bir araya geleceğimiz toplantılar organize edilmesi, bu toplantıları mümkün olduğunca sağlık çalışanlarının diğer örgütleri (sendikalar, dernekler, meslek odaları) ile ortaklaştırarak, tüm sağlık çalışanlarının bir arada tartışma ve değerlendirme olanağının sağlanması çok değerli olacaktır. Organize edilecek bu toplantılara TTB Merkez Konseyi’nden katılımlar sağlanması, yereldeki organizasyon çerçevesinde gerektiğinde forumlar yapılması, sunumlar gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur.

Bu başlıklarla ilgili olarak fiili hizmet zammı hakkında hazırladığımıza benzer broşürler, dokümanların merkez konseyince temin edilmesi, illerde yaptığımız toplantılardan elde edilen geri bildirimler ışığında 14 Mart eylem programımızın şekillendirilmesi kararlaştırılmıştır.