İşçilerin örgütlenme haklarını gözaltılarla gaspedemezsiniz!

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde haksız biçimde işten çıkarılan ve direnişleri 80. gününe giren Devrimci Sağlık-İş üyesi işçilerin rektörle görüşme talebi gözaltı ile sonuçlandı. "Atılan işçiler geri alınsın" talebi ile rektörle görüşmek isteyen DİSK Genel Sekreteri arkadaşımız Dr. Arzu Çerkezoğlu ve 35 işçi, çevik kuvvet polisi tarafından darpedilerek gözaltına alındı. Müdahale sırasında omzu çıkan bir işçi hastaneye kaldırıldı.


Rektörlüğün çözüm yolunda herhangi bir adım atmamasına ve yaşanan polis şiddetine karşı bugün 12.30’da hastane önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Ozan Toraman ve hekimler katıldı.

İTO Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez'in konuşmasından sonra söz alan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, “İşten atılan, taşeronlaştırmaya karşı çıkan, insanlık dışı çalışma koşullarını kabul etmeyen işçilere saldıran hükümet iç güvenlik yasasını patronlar için çıkarıyor, kendi saltanının devamı için çıkarıyor. Sağlık meslek örgütleri olarak buradan haykırıyoruz, bu baskılar ne mücadele eden bu arkadaşlarımızı ne de toplumun diğer kesimlerini sindiremeyecektir, ülkeyi açık cezaevine dönüştürmelerine izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Demirdizen, Dr. Arzu Çerkezoğlu ve işçilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi. 

Dr.Demirdizen’in konuşmasının ardından basın açıklaması okundu.

Açıklamada şöyle denildi: 

"'İşimizi geri istiyoruz' diyen işçiler bugün sabah saatlerinden itibaren Maltepe Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan yönetim binasına taleplerini iletmek, kararlılıklarını göstermek ve ne olursa olsun işe geri döneceklerini, hastane yönetimine ve kamuoyuna duyurmak üzere girdiler.

Kendi ürettikleri sağlık hizmeti dışında, kendilerini yok sayan bir hastanede yönetilecek başka bir şey olmadığından, yöneticileri göreve çağırdılar ve yapmaları gereken işçileri işe alma prosedürünü yerine getirmek üzere üniversite rektörünü göreve davet ettiler. Konu, atılan işçilerin işe iadesi, sendikalı olma hakkı, insanları işsizlik ve yoksulluğa mahkum etme, en demokratik talepleri meşru ve haklı bir zeminde dile getirme olmasına rağmen muhatapları rektör ve Çalışma Bakanlığı olmasına rağmen işçilere iki otobüs dolusu çevik kuvvet, zorla gözaltına alma ve polis şiddeti muhatap kılındı.

Ülkemizde halen TBMM’de görüşmeleri devam eden İç Güvenlik Yasası çıktıktan sonra çok daha vahimlerini göreceğimiz polisiye tedbirlerle, gözaltılarla işçilerin en temel hakları olan sendikalı olma ve insanca çalışma talepleri yok edilmeye çalışılıyor. Onlarca kadın işçi sendikamız Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ile birlikte göz altına alınabiliyor. Kapıda polis şiddetini engellemek isteyen erkek işçi arkadaşlarımız ve işçileri destekleyen kişiler zor kullanılarak polis tarafından darp edilebiliyor.

Sonuç olarak işimizi geri istiyoruz talebinin karşılığı 35 işçinin gözaltına alınması, polis şiddeti, savcılık, mahkeme koridorları olamaz. Demokratik ülke iddiasından çoktan vazgeçildiğini biliyoruz. Bu ülkeyi yönetenleri ve Maltepe Hastanesi yöneticilerini işçilerin bu ülkenin yurttaşları olduklarını, çocukları olduğunu, işsiz kalmalarının yaratacağı yoksunluğu hissedecek bir vicdana ve insanlığa davet ediyoruz. Ancak kaderimizi ne sizin vicdanınıza ne de iyi niyetinize terk etmeyi düşünmüyoruz.”

Açıklamanın ardından tüm sağlık meslek örgütleri, sendikalar bu akşam 17.30da yapılacak yürüyüşe çağrıldı.

Hastane önündeki bekleyiş sürüyor.