13 Mart'ta tüm yurtta G(ö)REV'deyiz!

13 Mart 2015 Cuma günü tüm Türkiye çapında gerçekleştirilecek olan G(ö)REV etkinliği, İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde bugün (5 Mart 2015) saat 12.30'da düzenlenen ortak basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Basın açıklamasına TTB adına İkinci Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldılar. 

Basın açıklaması, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, SES İstanbul Şubeleri, Devrimci Sağlık iş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği İst. Şb., Ebeler Derneği İst. Şb., Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İst. Şb., Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği İst. Şb., Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İst. Şb., Türk Psikologlar Derneği İst. Şb., Genel Sağlık-İş, İSTAHED, Birlik Dayanışma Sendikası, Türk Sağlık-Sen İst. Şb.  TAHUD üye ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Haberin ayrıntıları için...