TTB Tabela Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

TTB Merkez Konseyi tarafından, asıl olarak toplumun sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun biçimde sunulması için sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği” 14 Şubat 2015 tarih ve 29267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tabelanın belirli standartlar dışında kullanılması reklam amacına yöneliktir ve çoğu zaman bu yolla sağlık kurum ya da kuruluşuna ticari bir görünüm verildiği izlenmektedir. Diğer yandan bu alanda bir standardın bulunmaması, hekimler arasında haksız rekabet yaratan unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle, tıbbi deontolojiye uygun davranma yükümlülüğünün bir parçası olarak tüm meslektaşlarımız ile sağlık kurum ve kuruluşlarının, tabelalarını Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği’ne uygun hale getirmeleri gerekliliğini bilgilerinize sunarız.

Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği için tıklayınız