Radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerin artırılması hukuka aykırıdır

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu, radyoloji Şua (sağlık) izni ve yılda 90 günlük fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi  için doğrudan radyasyon kaynakları ile sürekli çalışmaları gerektiğini ileri sürmektedir. Aynı gerekçe ile radyoloji uzmanlarının günlük çalışma sürelerinin uzatılması, asıl görevlerinin yanında idari nöbet tutturulması sık karşılaşılan sorunlardan bir haline gelmiştir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun, Kamu Hastane Birliklerine 17.01.2013 tarihinde 400/415 sayı ile gönderdiği ‘Radyoloji uzmanları” konulu genel  yazısının iptali için  Türk Tabipleri Birliği tarafından hukuki girişimde bulunulmuş olup henüz sonuçlanmamıştır.

Bu süreçte hekimlere yönelik uygulama işlemlerine karşı açılan bir davada Antalya İdare Mahkemesi uygulamayı hukuka aykırı bularak iptal kararı vermiştir. Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin  iptal kararının gerekçesinde; "… radyoloji uzmanı olan davacıların görevleri kapsamında raporlama isleri dışında radyolojik tetkik yapmak olduğu, sürekli olarak radyasyon kaynakları ile çalışmasalar bile tetkik ve teşhis sırasında bu kaynaklarla çalışmayı gerektiren durumların bulunduğu hususu göz önüne alındığında görevleri gereği toplum üyesi kişiler için belirlenen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı bulunması karsısında davacılar bakımından da haftalık 35 saat çalışma süresinin uygulanması gerektiğinden haftalık çalışma süresinin 40 saat belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır" denilmiştir.

Mahkemenin bu gerekçesi aynı zamanda radyoloji uzmanlarının doğrudan ve sürekli iyonizen radyasyon yayan cihazlarla çalışmadıkları gerekçesi ile şua izinlerini ve/veya fiili hizmet zammı haklarını ortadan kaldırmaya ya da sürelerini azaltmaya,  mesai saatlerini arttırmaya dönük keyfi idare işlemlerin de hukuka aykırılığını ortaya koymuştur.

Benzer sorunu yaşayan bütün hekimlere ve sağlık çalışanlarına yarar sağlaması düşüncesiyle kararı sayfamızdan paylaşıyoruz.

Saygılarımızla.

                                                                                              TTB Merkez Konseyi

Mahkeme kararı için tıklayınız