Yabancıların çalışmasıyla ilgili yasa tasarısı

Yabancıların ülkemizde çalışmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanan Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı 19.3.2015 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Meclis çalışmalarına ara vermeden önce de yasalaştırılması planlandığı ifade edilen bu tasarının görüşmelerine Türk Tabipleri Birliği'ni temsilen Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Özden ŞENER ile Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosundan Av. Mustafa GÜLER katılarak Türk Tabipleri Birliği'nin Tasarı ile ilgili görüşlerini Komisyon’la paylaştı. (TTB Görüşleri)

Komisyonda yapılan görüşmelerde, Tasarı’nın kabul edilemez pek çok düzenlemesi aynen geçirilirken, özellikle Türk Tabipleri Birliği, TMMOB ve Türkiye Barolar Birliği'nin karşı çıktığı düzenlemelerden bir kısmında, CHP Mersin Milletvekili Dr.Aytuğ ATICI'nın da etkili muhalefetiyle aşağıdaki değişiklikler yapılabildi.

1)Ülkemizde sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceği işlerin de Bakanlar Kurulu kararıyla yabancılara açılabilmesi kuralı Tasarıdan çıkartılarak; yabancıların çalışması yasaklanan dişhekimliği, eczacılık, avukatlık gibi bir kısım mesleklerin Bakanlar Kurulu Kararı ile yabancılar tarafından ülkemizde yapılabilmesi önlenmiş oldu.

2) Yabancı sağlık mesleği mensuplarının ülkemizde sözleşmeli olarak kamu görevine alınmalarına imkan veren düzenleme taslağına "o kadro için Türk vatandaşlarının talebinin olmaması şartıyla" ibaresi eklenerek; 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Yasa Uyarınca, açılan bir kadroda yabancı sağlık personelinin istihdamı ancak o kadro için hiçbir Türk vatandaşının talebi olmaması halinde mümkün hale getirildi. 

3)Yabancılara çalışma izni verilmesinde aranan şartlar arasına yabancının ülkesinde meslek uygulamasına ilişkin herhangi bir engelinin bulunmaması gerektiği şartı da eklendi.

4)Yabancıların ülkemizde çalışabilmesi için ilgili meslek kuruluşuna kaydolması zorunluluğu getirildi.

5)Yabancı istihdam politikasının belirlenmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na öneri sunmakla görevli Yabancı İstihdam Politikası Danışma Kurulu sadece bürokratlardan oluşturulmuş iken sendikalar ve meslek kuruluşları da Kurul’a dahi edildi.

6)Yabancı mühendis ve mimarların ülkemizdeki çalışmalarının “proje bazlı” ve “geçici süreyle” olacağı maddede ayrıca ifade edilerek çalışma süreleri kısmen de olsa sınırlandırıldı. 

Yasa Tasarısı