Aile hekimleri artan baskılara boyun eğmeyecek!

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak, nöbete gitmeyen ASM çalışanına verilecek cezayı 4 kat artırdı. 16 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle ilgili olarak, TTB Aile Hekimliği Kolu yazılı açıklama yaptı. 

16.04.2015

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimlerini Gözden Çıkardı!

Aile Hekimleri Artan Baskılara Boyun Eğmeyecek, Haklarını Korumak İçin Onurlu Mücadelesini Sürdürecek!

Bir iktidar düşünün; çalışanlarını fazla ve esnek çalıştırmak için her türlü haksız, hukuksuz yola başvuruyor. Ve bunun karşısında kazanılmış hakları için aylarca mücadele eden sağlık çalışanına baskı uyguluyor.

Bu baskılar işe yaramayınca da, baskıların dozunu artırmaya, çalışanlarını işten atmayı kolaylaştıracak ceza puanlarını dört katına çıkarmaya, haklarını hukuklarını korumaya çalışan sağlık çalışanlarını zaptırap altına almaya çalışıyor.

Anlaşılan böylesi baskıcı yönetimler son demlerini yaşıyor…

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını Aile Hekimliği uygulaması ile birlikte sözleşmeli çalıştırmaya başladı. Sözleşme koşullarını çalışanların aleyhine sıralayıp sözleşme fesihleri için ceza puanı sistemini getirdi. İstismara açık kriterler karşılığında ceza puanları oluşturuldu. Demoklesin kılıcı gibi ASM çalışanının başında sallanan ceza puanları, 100 ceza puanına varınca çalışanların sözleşmeleri feshedildi, işten atıldı.

Sağlık Bakanlığı, ASM ve TSM çalışanlarına diyor ki:

Seni hafta içi 40 saat çalıştırıyorum, ama bu yetmez; Cumartesi günlerde fazladan 8 saat çalışacaksın.

ASM ve TSM çalışanları da: 

Ben zaten hafta içi 40 saat çalışıyorum, entegre sağlık merkezlerinde  acil nöbetleri tutup, memleketin en ücra köylerine gidip halka sağlık hizmeti veriyor, çoğu kere karşılığını alamadan gecenin bir vaktinde, bayramlarda ölü muayenesine, çocuk felci, kızamık aşı kampanyalarına, elektrikler  kesilince aşıları bozulmasın diye jeneratörlerimize yakıt aramaya çalışıyorken, ayrıca  Cumartesi günleri  fazladan  çalıştırmam haksız ve hukuksuzdur.

Sağlık Bakanlığı’nca 3 Ocak 2015 tarihinden beri ASM ve TSM çalışanlarına dayatılan Cumartesi nöbetlerine ASM çalışanları ülke çapında direniş gösterdi, çoğunlukla Cumartesi günleri ASM’lerini açmadı. 

Buna karşılık Sağlık Bakanlığı, hakları için onurlu mücadele veren sağlık çalışanlarına soruşturmalar açarak, ceza puanları vererek yıldırmaya çalıştı, ama başarılı olamadı. 

ASM ve TSM çalışanlarının direnicini kırmayı başaramayan bakanlık,16.04.2015 tarihinde Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde değişikliğine giderek, nöbetlere gitmeyen sağlık çalışanına verilebilecek 5 ceza puanının 4 kat artırarak 20 ceza puanına çıkardı.

Sağlık Bakanlığı, yayınladığı yeni yönetmelik değişikliği ile Cumartesi günleri hakkını arayan ASM çalışanına, bundan sonra 5 değil 20 ceza puanı vererek, kısa süre içinde 100 ceza puanına ulaşmasını, işten atılma korkusunu salmaya çalışıyor.

Bu baskıcı yöntem işe yarar mı?

Bizce işe yaramaz.

Baskıcı yönetimler, çalışanların haklı duruşu karşısında her zaman yenilmiştir. Aile Hekimleri ve diğer ASM çalışanları, Cumartesi fazladan çalışma dayatmalarına karşı, meslek örgütüyle, sendika ve dernekleriyle  hep birlikte aylardır direniyor.

Zaten Anayasamız, üst mahkemeler, imza koyduğumuz evrensel yasalar yeterli dinlenme hakkından, fazla ve esnek çalışmanın insani çalışma haklarının gaspı olduğunu söylüyor.

Sağlık çalışanları, haklarını korumak amacıyla sürdürdüğü onurlu mücadelesini kırmaya yönelik  cezaların, hem yerel, hem de ülkemizin taraf olduğu evrensel mahkemelerde bozulacağını biliyor.

Sağlık Bakanlığı’nı yönetenler, bu ülkenin tüm yurttaşlarını temsilen bu görevi yürüttüklerini, kendi vatandaşına, çalışanına baskı kurmaya, tehdit etmeye, korkutmaya  haklarının olmadığını hatırlatırız.

Aile Hekimleri ve diğer ASM çalışanları ceza puanlarını 100 de çıkarsanız haklarını korumak için mücadele etmeye devam edecektir.

Bu korkutmaların, baskıcı yöntemlerin işe yaramadığını, baskıcı yöneticilerin iktidar sürelerinin uzun olmadığını biliyoruz.

Toplumun her kesiminin eşit, ücretsiz, koruyucu sağlığın temel alındığı iyi bir birinci basamak sağlık hizmeti alması, sağlık çalışanlarının temel hakları için mücadele etmeye kararlıyız.

Tehditlerinizden korkmuyoruz!
Mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz!
Kazanacağız… 

Saygılarımızla.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU