Alanında tek olan hekimlere icap nöbeti tutturulmasın

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) Başkanlığı'na bir yazı göndererek, branşında tek olan bir uzman hekimin açtığı davada, Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği kararı anımsatarak, branşında tek olan hekimlere icap nöbeti tutturulmasına son verilmesini istedi. 

Danıştay 5. Dairesi, branşında tek olan bir uzman hekimin icap nöbetiyle ilgili olarak açtığı davayı reddeden Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin kararını bozmuştu. Danıştay 5. Dairesi'nin kararında, "Görev yaptığı sağlık kurumunda dalında tek uzman hekim olan davacıya, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin anılan hükmü uyarınca, icap nöbeti tutturulabilmesine imkan bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir" ifadelerine yer verilmişti. 

TTB Merkez Konseyi, TKHK Başkanlığı'na gönderdiği 20 Nisan 2015 tarihli yazıda, bir hekim tarafından açılan bir davada verilmiş olmakla birlikte, bu kararın bütün hekimler yönünden dikkate alınması gerektiği belirtilerek, alanında tek olan hekimlere icap nöbeti tutturulması yönündeki tüm işlemlerin sonlandırılması istendi.

TTB Merkez Konseyi'nin TKHK Başkanlığı'na gönderdiği yazı için...