Birinci basamak sağlık çalışanlarından en uzun süreli iş bırakma kararı!

Türk Tabipleri Birliği,  16 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik değişikliğini değerlendirmek, yapılacakları belirlemek amacıyla, birinci basamakta örgütlü bütün dernek, sendikaları 28 Nisan 2015 Salı günü toplantıya çağırmıştır.

28 Nisan 2015 tarihinde yapılan toplantıya, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, Türk Ebeler Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği (DİYAHED), Türk Hemşireler Derneği TTB Aile Hekimliği Kolu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu 24 Nisan 2014 tarihli yazıyla davet edilmiştir.

28 Nisan 2015 tarihinde yapılan toplantıya, TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Pratisyen Hekimlik Derneği, SES, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği temsilcileri katılmıştır.

Sağlık Bakanlığının, birinci basamak sağlık çalışanlarına dayatılan esnek ve fazla çalışma, güvencesiz çalışma koşullarını ceza puanlarıyla daha da ağırlaştırma ve çalışanların mücadele direncini kırmaya yönelik yönetmelik değişikliği ağırlıklı olarak görüşülmüş, buna karşı yürütülen mücadele hattı  gözden geçirilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda, ASM ve TSM ödeme ve sözleşme yönetmeliği ile ASM ve TSM hekimlerine fazla ve esnek çalışma amacıyla Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altındaki uygulamaların durdurulması, buna kaynaklık eden yasal düzenlemelerin geri çekilmesi talebiyle 20-21-22 Mayıs (+23 Mayıs Cumartesi) tarihlerinde iş bırakma eylemi ağırlıklı görüş olarak belirlenmiştir.

30 Nisan 2015 tarihi itibariyle TTB, SES, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Pratisyen Hekimlik Derneği yönetimlerinin verdiği kararla, yukarıda belirtilen taleplerle birinci basamak sağlık hizmetlerinde 20-21-22 Mayıs’ta 3 günlük iş bırakma eylem kararı alınmıştır.

Davet edilen, ancak katılamayan kurumların da bu eylemimizde yer alması ve desteklerinin sağlanması için yazı yazılmasına ve çaba harcanmasına karar verilmiştir.

Birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik baskılara karşı iş bırakma dışında başka çare kalmamıştır.

ASM ve TSM çalışanlarının, çalışma koşullarını ağırlaştıran, iş güvencesini ortadan kaldıran yasa ve uygulamalar kaldırılıncaya kadar eylemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla.

TTB Merkez Konseyi