19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs'ta

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü, Pratisyen Hekimlik Derneği ve TTB Pratisyen Hekimler Kolu tarafından düzenlenen 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.  

 

MESLEĞİMİZİ/GELECEĞİMİZİ, ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZI KONUŞMAK BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMAK İÇİN ASM/TSM, İŞYERİHEKİMLİĞİ, KAMU SAĞLIK KURUMLARI, 112 ACİLLLER, ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI, MEDİKOSOSYALLER, HASTANE ACİLLERİ'NDE ÇALIŞAN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZLA  19. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİNDE BULUŞUYORUZ.

Değerli meslektaşlarımız,

Birinci basamakta çalışan bilimden, emekten, dayanışmadan, barıştan ve yaşamdan yana tüm hekimleri sorunlarımızı tartışmak üzere Kongremize bekliyoruz.

Sağlık hizmet kuruluşlarının tümü, birinci basamak birimleri ASM’ler, TSM’ler öngörülmemiş bir yük altındadır.  Bu durum,  zaten iyi yönetilemeyen; özelleştirmeler, hastane kapatmalar, taşeron uygulamalar vb. nedeniyle zarar görmüş olan sağlık sistemini etkilemekte, halkın sağlık hakkını kısıtlamakta, sistemin çağdaş sağlık anlayışından iyice uzaklaşarak adım adım çöküntüye doğru yol almasına neden olmaktadır.

Aile hekimlerinin tanımlanan görev alanları dışında görevlendirilmeleri, çalışma haklarının etkin bir biçimde kullanılmasını engelleyecektir. Ne var ki, Sağlık Bakanlığı’nın, hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ASM çalışanlarına zorunlu nöbet uygulaması aylardır sürmektedir. Avrupa ülkelerinde çalışanların haftalık çalışma saatlerinin 40 saatin altına indirilmesi tartışılırken, sağlık çalışanlarının ASM ve TSM’lerde 7x24 saat çalıştırılması için yapılan hazırlıklar, hem sağlık çalışanının temel haklarını geriletecek, hem de toplum sağlığına zarar verecektir.

Sağlıkta ve toplumsal yaşamın her alanında eşitliği savunan hekimler olarak, toplumun sağlık hakkını, temel haklarımızla birlikte geliştirmeyi öngörüyoruz.

19. Pratisyen Hekimlik Kongresi'nde yine bu doğrultuda tartışıp kararlar alacağız. Mesleğimizi kanıta dayalı tıp biliminin gösterdiği doğrultuda sürdürmek için tıbbın ulaştığı en son yenilikleri meslektaşlarımıza yansıtmaya çalışacağız.


Savaşın, işçi cinayetlerinin, şiddetin yol açtığı tüm ölümlere karşı yaşamı;

Çatışma ve savaşa karşı kardeşliği ve barışı

Sağlıkta belirginleşen hizmete ulaşamama gerçeğine karşı sağlık hizmetine evrensel ulaşım hakkını, iyi hekimliği;

Birinci basamakta rekabet anlayışına, güvencesiz çalışmaya, artan baskılara ve nöbet vb. dayatmalarına karşı dayanışmayı

savunuyoruz, savunacağız.


19. Pratisyen Hekimlik Kongresi


Dr. Özen AŞUT

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Başkanı

Dr. İsmet SAYMAN

Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Başkanı 

Dr. Birtürk ÖZKAVAK

TTB Pratisyen Hekimler Kolu Başkan
ı

 

Kongre sayfası için tıklayınız...