Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin iptali istendi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin yasal dayanağı olmaması nedeniyle tümünün iptali istendi.

Davada ayrıca;

- Koordinasyon merkezinde görev alacak kişilerin açıkça belirlenmemiş olması,

- Değerlendirme komisyonunda tabip odası temsilcisine, merkez koordinasyon komisyonunda TTB temsilcisine yer verilmemesi,

- Aile hekimlerin hizmet yerine kendi olanaklarıyla gitmesinin kabul edilmesi, evde sağlık hizmeti sunan tüzel kişilerin sağlık alanında tanıtım kurallarına aykırı olarak logolarını kullanmasına izin verilmesi,

- Ekipte yer alan sağlık meslek mensuplarına sürücülük görevi de verilmesi,

- Aile hekimlerinin mevzuatla düzenlenen dışında evde sağlık hizmeti koordinasyon birimi denetimi altına sokulması,

- Halk Sağlığı Bilgi Sistemi adı altında kişisel sağlık verilerinin Anayasa'ya aykırı olarak toplanmasına olanak sağlanması,

- Evde sağlık hizmeti sunacak ekiplerin uyması gerekli kurallar arasında “ahlak ve genel nezaket kuralları” olarak kişiden kişiye, yöreden yöreye değişen belirsiz ölçüt getirilmesi,

- Evde sağlık hizmetinin sonlandırılması aşamasında sağlık çalışanlarını şiddetten koruyacak açık düzenleme yapılmamış olması,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında evde sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetlerinin işbirliği içinde protokollerle sağlanması ve bu tüzel kişilerle kişisel sağlık verilerinin paylaşılmasına izin verilmesi nedeniyle ilgili hükümlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.