Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e dava

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali istemiyle dava açıldı.

11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;

·         Toplum sağlığı merkezlerine, aile hekimliği birimlerini/merkezlerini “denetleme” görevi verilmesine,

·         Aile hekimlerince aile sağlığı merkezlerinde sunulan nöbet hizmetlerinin, hekime kayıtlı kişilere bakılmaksızın ifa edileceğine,

·         Aile hekiminin misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemeyeceğine,

·         Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verileceğine,

·         Adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmetleri sunumundaki aktif nöbet-icap nöbeti tutulmasına ilişkin hekim sayısı sınırının altıdan beşe düşürülmesine

ilişkin düzenlemelerinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Açılan davada ayrıca aile hekimlerinin nöbet ertesi izinlerine ilişkin düzenleme yapılmamış olmasının noksan düzenleme nedeniyle hukuka aykırı olduğu belirtilerek ilgili düzenlemenin bu nedenle de iptali talep edilmiştir.