20-21-22 Mayıs GöREV etkinliği hakkında 10 soru-10 yanıt

TTB Aile Hekimliği Kolu, 20-21-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek G(ö)REV etkinliği ile ilgili yöneltilen soruları yanıtladı. 

 

Aile Hekimliğinde ASM/TSM

20-21-22 Mayıs İş Bırakma için 10 Kısa Soru 10 Cevap

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın 1 Ocak 2015 tarihinden beri çalışanlara zorla dayattığı haksız ve hukuksuz Cumartesi fazla çalıştırmaya karşı, birlik ve dayanışma içinde başarılı direnişleri beşinci ayında.

Sağlık Bakanlığı, bu haklı direnişi kırmak için, yeni ödeme yönetmeliğinde cezaları 4 kat artırarak ASM çalışanlarını işten atmakla tehdit ediyor.

Birinci Basamak Sağlık Hizmet alanında 20-21-22 Mayıs günlerinde yapılacak iş bırakma eylemi için 10 soru 10 cevap hazırladık.

Katkılarınıza açık olup, soru ve cevapları geliştirmeniz dileğiyle

Saygılarımızı sunarız.

Türk Tabipleri Birliği

Aile Hekimliği Kolu

 

1. İş bırakma hangi amaçla yapılacak?

Hakları için mücadele eden birinci basamak sağlık çalışanlarınca yapılacak iş bırakmanın amacı; kendilerine dayatılan işten atılma tehdidine ve insani olmayan çalışma koşullarına karşı tepkisini ortaya koymak, sesini kamuoyuna duyurmak, mağduriyetlerini dile getirmek, taleplerinin gerçekleşmesini sağlamak.

2. Taleplerimiz nedir?

Uluslararası ve ulusal yasalarla güvence altına alınan dinlenme hakkına karşı; Cumartesi fazla çalışmaya kaynaklık eden genelgenin iptal edilerek uygulamadan vazgeçilmesi. İş güvencesini ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran yönetmeliklerinin geri çekilmesi.

3. Cumartesi eylemleri sürecek mi?

Cumartesi günleri sürdürülen başarılı direniş, ceza puanlarının artırılmasına rağmen başarıyla sürdürülmektedir.

Keza, birinci basamakta örgütlü tüm sendika, dernek ve meslek odaları, Cumartesi direnişini sürdüreceklerini ilan etmişlerdir.

4. İş bırakmanın ne faydası olacak?

Birinci basamak sağlık çalışanlarına, haksız ve hukuksuz şekilde uygulanan fazla çalıştırma ve buna karşın dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen ceza ve insani olmayan çalışma koşullarını içeren yönetmeliklerin kamuoyu tarafından bilinmesi; bakanlığın, haksız ve hukuksuz yasal düzenleme ve uygulamalarının teşhir edilmesi, gündem oluşturulması etkili olacaktır.

Zaten başka çaremiz de kalmamıştır.

5. Seçim öncesi iş bırakma doğru mu?

Aslında bu soruyu hükümete sormak gerek; seçime 1.5 ay kala, yani 16 Nisan da ceza artırımını 4 katına çıkaran, çalışanları işten atmakla tehdit eden, kaderlerine razı olmaya zorlayan Sağlık Bakanlığı, çalışanları 3 günlük iş bırakmaya mecbur etmiştir.

6. Neden 3 gün?

Çalışanların kendi arasında yaptığı tartışmalar sonucu, önceden yapılan bir günlük ve 2 günlük iş bırakma eylemlerinin, ülke gündeminin çok yoğun olması nedeniyle istenilen etkiyi yaratmadığı kaygısı, 20 ceza puanı gibi ağır baskıları daha güçlü göğüslemek amacıyla 3 gün olarak belirlenmiştir. 

7. Eylem meşru mu?

Meslek odaları, dernek ve sendikaların yetkili kurullarının almış olduğu 3 günlük iş bırakma kararı ve çağrısı, yasalarımıza, anayasamıza ve ülkemizin imzaladığı uluslar arası anlaşmalara uygundur.

8. 3 gün iş bırakmanın yasal dayanağı var mı?

1,2 ya da 3 günlük iş bırakma kararları, birçok yasal platformda, çalışanların ortak talepleri doğrultusunda, örgütlenme özgürlükleri, hak arama özgürlükleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Hak arama yasalarla güvence altına alınmıştır.

Buna ilişkin birçok olumlu yargı kararı vardır.

9. Ceza puanlarım arttı sözleşmem fesih olur mu?

Ceza puanlarının geçerli olabilmesi ancak yasal sürecin tamamlanmasıyla mümkün olacaktır. Verilen ceza puanlarının, üst yargı kararları dayanak gösterilerek bazı mülki amirler tarafından ret edildiğini biliyoruz; kaldı ki cezaların idare tarafından onaylanması durumunda yargıya taşınacağı, yerel ve evrensel hukuka aykırılığı açık olan cezaların yaşama geçirilemeyeceğini biliyoruz.

10. Taleplerimiz kabul görmezse ne yapacağız?

20-21-22 Mayıs iş bırakma eylemi uyarı niteliğinde olup, taleplerimiz kabul edilene dek iş bırakma dâhil, her türlü eylem etkinliliklerimizi artırarak kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.