Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'ne dava açıldı

Hekimlerin “stratejik personel” ilan edilerek haklarını kısıtlayan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin kimi hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, devlet memurlarına ilişkin genel düzenlemeye aykırı olarak hekim, uzman hekim ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olmuş kişiler “stratejik personel” olarak belirlenmiş ve bu yolla diğer sağlık çalışanlarının sahip olduğu haklardan yararlanmalarını engelleyici düzenlemeler yapılmıştı. Ayrıca çalışanların idare tarafından keyfi olarak geçici görevlendirmeye tabi tutulmalarına olanak sağlayan, aile birliğinin sağlanmasını zorlaştıran ve önemli yetkiler verilen ancak statüsü ve çalışma yöntemi belirsiz olan istihdam planlama komisyonu oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada şu hükümlerin iptali istenmiştir:

-“Stratejik personel” tanımı ile buna bağlı olarak eşi özel sektörde çalışanlara yönelik yapılan kısıtlama

Eğitim hakkının engellenmesi,

Personelin il içi atamalarını tümüyle başka bir düzenlemeye bırakılması,

-Geçici görevlendirmelerin gerekçesiz olarak resen yapılmasına olanak sağlanması,

-Ataması yapılan kişilerin iki yıl geçmedikçe başka bir yere atanmasının kısıtlanması,

-Yasal dayanağı bulunmayan istihdam planlama komisyonu kurulması,

-Kamu hastane birliklerinde sözleşmeli olarak çalışan yöneticilerin iki yılın ardından istedikleri yere atanabilmesinin sağlanması.