1 Haziran'da Yas Tutmak, Can Güvenliği İstemek Suç Değil Haktır

Meslektaşımız Operatör Doktor Kamil Furtun 29 Mayıs 2015 günü çalıştığı hastanede öldürüldü.

Kamil öldürülmeden, Ersin öldürülmeden, Melike öldürülmeden önce, sağlıkta şiddeti önlemek, suçtan arınmış güvenli sağlık işyerleri mümkün dedik, öneriler sunduk önemsemediler.

Ve Dr. Kamil Furtun’u kaybettik…

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği olarak duyurduk; “1 Haziran 2015 Pazartesi günü bütün Türkiye’de bütün sağlık kurumlarında, dövüldüğümüz, vurulduğumuz hastane binalarına, ASM’lere, TSM’lere ve muayenehanelere girmiyoruz!”

Sabah mesai başlangıcında hastane bahçelerinde toplanıp saygı duruşunda bulunuyoruz, basın açıklamaları ve yürüyüşler yapıyoruz.

Öğle saatlerinde meydanlarda toplanıp Sağlık Müdürlükleri’nin önüne yürüyerek siyah çelenk bırakıyoruz.

Bütün hekimleri, bütün sağlık çalışanlarını, tek bir eksiksiz, Doktor Kamil Furtun’un öldürülmesini protesto eylemlerine çağırıyoruz.

Bütün halkımıza, bütün hastalarımıza, hekimlere, sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya, 1 Haziran 2015 Pazartesi günü hastanelere, sağlık kurumlarına muayene olmak için değil, sağlıkçılara destek olmak için gelmeye çağırıyoruz”

Şimdi  kimileri bir söylenti yayıyor “İş bırakmak suç, ceza alırsınız” diyor.

1 Haziran günü “işimiz” canımız, sağlımız için harekete geçmek. Meslektaşımızın yasını tutmak.

Eğer Hükümet hayatımızı korumuyor, barışçıl çalışma ortamını sağlamıyor ise bunlar için barışçıl toplanma ve hak arama yollarını kullanmak en tabii haktır.

1 Haziran’ da,  Avrupa Sosyal Şartındaki güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkı için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki Örgütlenme ve İfade Özgürlüğüne ilişkin haklarımızı kullanacağız. Diğer uluslararası sözleşmelerde, Anayasa’da ve Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmelerindeki haklarımızı da…

Daha önceki pek çok örnekten biliyoruz ki hak kullanma eylemlerini sindirmeye yönelik anti demokratik cezalandırma girişimleri İdare Mahkemeleri, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunmuştur. Anayasa Mahkemesinin iş bırakma nedeniyle verilen uyarı cezasını demokratik bir toplumda gerekli görmediği, örgütlenme hakkının ihlali olduğunu saptadığı kararlarından biri daha yakın tarihte Resmi Gazetede yayımlanmıştır. (4 Aralık 2014 Tarih ve 29195 Sayılı Resmi Gazete, Başvuru Numarası: 2013/8463 Karar Tarihi :18.9.2014)

Bütün meslektaşlarımıza, iş arkadaşlarımıza ve halkımıza bir kez daha duyuruyoruz. Canlarımızın korunmasını istemek, yasımızı tutmak suç değil haktır. Yarın hep beraber hakkımızı kullanacağız.

Sağlığımız için, yaşam hakkımız için, nitelikli çalışma ortamları ve sağlık hizmeti için…

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi