Ege Bölge Tabip Odaları toplantısı yapıldı

Ege Bölge Tabip Odaları Toplantısı 5-6 Nisan 2014 tarihlerinde Uşak’ta yapıldı.

Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök’ün yanısıra İzmir, Afyon, Antalya, Uşak ve Isparta Tabip Odası’nın temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ulusal sağlık politikaları, sağlıkta şiddet, sağlık çalışanlarına uygulanan mobbing, işyeri hekimliği uygulamaları ve sağlık çalışanlarının güncel sorunları ele alındı, çözüm önerileri tartışıldı.