Avrupa Tabip Birlikleri Başkanları'ndan Prag Bildirgesi

Prag'da 12 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Tabip Birlikleri Başkanlar Toplantısı'nda, Avrupa Tabip Birlikleri'nin sağlık ve insan haklarına bakışı ile dayanışma kararlılığını ifade eden Prag Bildirgesi hazırlandı. 

Yirmi bir tabip birliği başkanının imzasını taşıyan bildirgede, demokrasinin desteklenmesi, temel insan haklarına ve sivil özgürlüklere saygı, hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine ulaşımda eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin ortadan kaldırılması gibi konularda yardımlaşma ve destek için mutabakat sağlandı. 

TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın imzaladığı bildirge aşağıdadır: 

 

Prag Bildirgesi

12 Haziran 2015 tarihinde Prag’da toplanan ulusal tabip oda ve birlik başkanları olarak bu bildirgenin altındaki imzalarımızla ortak çabalarımızı güçlendirme, temsil ettiğimiz kuruluşların tüm üyeleri arasında karşılıklı yardımlaşma ve destek sağlama kararlılığımızı ifade ediyoruz.

Gerek Avrupa’nın tamamındaki gerekse tek tek ülkelerdeki ortak hedeflerimiz şunlardır:

1)      Demokrasinin desteklenmesi, temel insan haklarına ve sivil özgürlüklere saygı;

2)      Tıbbi bilimlerdeki gelişmelerin desteklenmesi ve kolaylaştırılması;

3)      Sağlık hizmetlerine ve tıbbi tedaviye erişimde eşitsizliklerin ve haksızlıkların ortadan kaldırılması; bu arada ekonomik ve insani kriz içindeki ülkelere özel önem verilmesi;

4)      Tıp alanında meslek etiğinin taşıdığı önemin vurgulanması;

5)      Uygun nitelikli sağlık hizmetinin güvencesi olarak klinik kararlarda özerklik ilkesinin sahiplenilmesi;

6)      Hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi;

7)      Sağlık ve sağlık hizmetleri üzerinde etkili olabilecek Avrupa ya da ülke ölçeğinde hazırlanmakta olan politikaların “tüm politikalarda sağlık” hedefi doğrultusunda izlenmesi.

Kuruluşlarımızdan bazıları hekimleri gönüllü üyelik temelinde bir araya getirmektedir. Diğerleri ise yasa gereği kurulmuş olup kendi kendilerini yönetir; gerek tıp mesleğine kabul koşullarının düzenlenmesinde gerekse kendi üyelerine yönelik disiplin işlemlerinde yetkilidir. Dolayısıyla, bu kuruluşlar, tıbbın ve tıp mesleğinin geleceği üzerindeki etkileri açısından farklılaşabilirler. Ancak buna karşın, resmi statüleri ne olursa olsun tüm ulusal tıp kuruluşlarını eşit görüyoruz.

Hekimler ve örgütleri arasında işbirliği, Avrupa’da tıbbın, sağlık hizmetlerinin ve hasta güvenliğinin gelecekteki gelişimi açısından yaşamsal önemdedir. Bu hususu gözeterek, Avrupa’da faaliyet gösteren kuruluşlarımızın üye oldukları uluslararası hekim örgütlerinin etkinlik ve çalışmalarına büyük değer veriyoruz.

Aynı zamanda, üyelerimiz adına uluslararası sağlık örgütlerine başvurarak işbölümünü iyileştirme, böylelikle daha etkili bir işbirliğini özendirme çağrısında bulunuyoruz. Avrupalı hekimlerin Avrupa düzeyinde daha düşük bir maliyetle daha iyi ve daha güçlü biçimde temsil edilebilmesi için hekim örgütlerini reorganize etmeye ve yoğunlaşmasını sağlamaya kararlıyız.

Mevcut finansal ve insani kaynakların etkin kullanımını azamiye çıkarmak amacıyla doğrudan işbirliğini ve bilgi alışverişini geliştireceğiz. Avrupa’daki hekim kuruluşları bu amaçlara ulaşılması için birlikte çalışma fırsatını değerlendirmelidir.

Herhangi bir üye örgütümüzün ya da örgütlerimizin özerkliğinin tehdit altında olduğu durumlarda meslektaşlarımıza yardım ve destek sağlayacağımızı ilan ediyoruz. Ayrıca, hekimlerin mesleki özerkliklerine karşı girişimlerde karşılıklı dayanışma ilkesine saygılı olacağımızı belirtiyoruz. 

12 Haziran 2015, Prag

Arnavutluk – Dr. Fatmir Brahimaj, Arnavutluk Hekimler Örgütü Başkanı

Avusturya – Dr. Harald Mayer, Avusturya Tabip Odası Başkan Yardımcısı

Bulgaristan – Dr. Galinka Pavlova, Bulgaristan Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı

Hırvatistan – Dr. Hrvoje Šobat, PhD., Tabip Odası ve Tabip Odası Uluslararası İşbirliği Komitesi Başkanı

Çek Cumhuriyeti – Dr. Milan Kubek, Çek Tabip Odası Başkanı

Estonya – Dr. Lembi Aug, Estonya Tabipler Birliği Başkanı

Finlandiya – Dr. Tuula Rajaniemi, Finlandiya Tabipler Birliği Başkanı

Fransa – Dr. Patrick Bouet, Tabip Odası Fransa Tıp Konseyi Başkanı

Almanya – Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Alman Tabipler Birliği Başkanı

Yunanistan – Dr. Michail Vlastarakos, Panhelenik Tabipler Birliği Başkanı

Macaristan – Dr. István Éger,  Macaristan Tabip Odası Başkan

İsrail – Dr. Efraim Zohav, İsrail Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı

İtalya – Dr. Roberta Chersevani, FNOMCeO Başkanı

Hollanda – Prof. Dr. Rutger Jan van der Gaag, Hollanda Kraliyet Tabip Odası, Tabipler Birliği Başkanı

Polonya – Dr. Maciej Hamankiewicz, Polonya Hekimler ve Diş Hekimleri Odası Başkanı

Portekiz – Prof. Dr. José Manuel Silva, Portekiz Tabipler Birliği Başkanı

Romanya – Dr. Calin Bumbulut, Tabip Odası Romanya Hekimler Yüksek Okulu Başkan Yardımcısı

Slovak Cumhuriyeti– Dr. Marian Kollár, Slovak Tabip Odası Başkanı

Slovenya – Brane Dobnikar, Slovenya Tabip Odası Genel Sekreteri

İspanya – Dr. Juan José Rodríguez Sendín, İspanya Tıp Okulları Genel Konseyi Başkanı

Türkiye – Dr. Bayazıt İlhan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı