Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı

gitoGüney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı 2 Ekim 2011 günü Gaziantep"de gerçekleştirildi.

02 EKİM 2011 GİTO GÜNDEMİ

 1- Sağlıkta dönüşümdeki son aşamalar (Tam Gün İle İlgili KHK, Kamu-Özel Ortaklığı, Kamu Hastane Birlikleri)

2- 16. Pratisyen Hekimlik Kongresi için bilgilendirme yapılması.

3- Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili neler yapılabilir?

4- Hekimlerin mevcut pozisyonlarından çıkış yolu nedir?

5- Odaların gelirini arttıran etkinlikler.

6- İnsanca Yaşam Eşit-Özgür-Demokratik bir Türkiye 8 Ekim 2011 Ankara Mitingi.

7- Sağlık Bakanlığı Teşkilatı Kanun Hükmünde Kararname Taslağının Değerlendirilmesi.

8- Bir sonraki GİTO toplantı yer ve Tarihinin belirlenmesi.

Toplantıda TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Özdemir AKTAN, Dr. Osman ÖZTÜRK ve GİTO üyelerin katıldığı toplantı yukarıdaki gündemle yapıldı. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Alınan Kararlar

1- Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerini Neo-liberal politikalara göre yeniden yapılandıran “Sağlıkta Dönüşüm Programı” tüm hızıyla uygulanmaya devem edilmektedir. Bu dönüşüm popülist politikalarla sürdürülmeye çalışılırken, sağlık çalışanlarını iş güvencesiz, gelir güvencesiz ve mesleki bağımsızlıktan yoksun bırakmaktadır.

2- Sağlıkta dönüşüm programı ile kamu kaynakları israf edilmektedir. İsrafın kaynağı ne yazık ki her zaman vatandaşın cebi olacaktır.

3- Sağlıkta Dönüşüm artık sadece sağlık hizmetlerini değil Tıp Fakültelerinde eğitimi de olumsuz etkilemektedir.

4- Kamu-Özel ortaklığı ile yapılacak devasa sağlık kurumları ile devletin kaynakları ulusal ve uluslar arası sermeye kuruluşlarına peşkeş çekilecektir. Bu konuda sağlık örgütlerinin kamuoyunu bilgilendirmesi gerekli hukuksal mücadeleyi sürdürmesi gerekmektedir.

5- Saygınlığının azaltılması ve hedef gösterilmesi hekimlere yönelik şiddeti her geçen gün artmaktadır. Şiddete uğrayan hekimlere maddi manevi ve hukuksal destek sağlanarak şiddet uygulayanların hak ettiği cezayı alması sağlanmalıdır. TTB tarafından sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti önlemek için hazırlanan yasa tasarısı Sağlık Bakanlığı tarafından biran önce TBMM’ne getirilmelidir.

6- Hekimlerin, etik ve mesleki değerleri üzerinden bir araya gelerek, nitelikli ve iyi hekimlik uygulamaları için mücadele etmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle bütün hekimlerin Türk Tabipleri Birliği çatısı altında örgütlenmesi çok önemlidir.

7-   İyi ve nitelikli sağlık hizmetleri için diğer sağlık çalışanları ile beraber hareket edilmeli ve sağlıkta dönüşüm programına karşı durulmalıdır.

8- Sağlık alanında yaşanan olumsuzlukların ve eksikliklerin sorumluluğunun çalışanlarda değil, yürütme ve idarelerde olduğu bilinmelidir.

9- Ankara’da 08 Ekim 2011 tarihinde KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından yapılacak olan  “İnsanca Yaşam Eşit-Özgür-Demokratik bir Türkiye” mitingine katılım için çalışılmalıdır.

10- Ankara’da 09 Ekim 2011 tarihinde TTB’de GYK toplantısında “Sağlıkta Dönüşüm Programının”  kamuya ve halka zararlarının, halkın anlayacağı şekilde anlatılabilmesi için çeşitli yöntem, eylem ve etkinlikler geliştirilmelidir.