Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanları hak mücadelesinde

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan ve ücretlerinde düşme, çalışma koşullarındaki zorluklar, güvenlik sorunları ve daha iyi eğitim talepleri ile bir araya gelen asistan hekimler bu konu ile Tıp Fakültesi hastanesi başhekimi ile görüşerek taleplerini ilettiler. Sorunlarının bir an önce giderilmesini isteyen ve 20 gündür bu mücadeleyi yürüten asistan hekimler yönetimin cevabını beklerken diğer taraftan da olası bir olumsuz durumda yapacakları etkinlikler için organize oluyorlar.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri'nin talepleri şöyle:

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE

Bizler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri olarak yaşadığımız bir kısım sorunları aşağıda sıralayarak bu sorunların çözümü için birlikte bir çalışmanın yapılması ve kısa süre içinde sorunların çözümünde ilerleme sağlanmasını talep ediyoruz.

EKONOMİK TALEPLERİMİZ:

1.      Mayıs 2015 dahil olmak üzere önceki aylarda aldığımız döner sermaye miktarına göre Haziran 2015 döneminde almış olduğumuz döner sermaye miktarında ciddi düzeydeki azalmanın sebeplerinin ayrıntılı bir biçimde örneklerle yazılı olarak tarafımıza anlatılması,

2.      Döner sermaye dağılımının şeffaf olarak her ay herkesin ulaşabileceği şekilde açıklanması,

3.      Mayıs 2015 dönemi ile Haziran 2015 arasındaki kesilen miktarın tarafımıza ödenmesi.

4.      Döner sermaye ödemesinin; sabit miktar ve ek ödeme olarak iki kalemde ödenmesi. Sabit dönerin raporlu ve izinli olduğu dönemde yasalara uygun bir şekilde tam olarak ödenmesi,

5.      Sağlık bakanlığı kadrolarına ve yabancı uyruklu kadrolara "eşit işe eşit ücret" kapsamında ücret ödenmemesi asistan hekimlerin maddi ve manevi olarak olumsuz etki yaratmaktadır. Bu ücret farkının kapatılması,

6.      Ek ödemenin emekliliğe yansıtılması yönünde yasal değişiklik yapılması için çalışma yapılması,

7.      Her ödeme döneminde üst yöneticilere verilen ek ödeme oranının tüm personele duyurulması ve/veya bordrolarında referans değer olarak belirtilmesi,

8.      Her üç grupta yer alan personele ait en düşük oranların ayrı ayrı olarak tüm personele duyurulması ve/veya bordrolarında belirtilmesi,

9.      Yıllık izin ve/veya rapor dönemleri de dahil olmak üzere, yönetmelikte tanımlanan asgari oranların altına düşülmemesi,

ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ:

1.      Asistan sayısının yetersiz olması nedeniyle uzun süreler çalışmak zorunda kaldığımızdan hem dinlenemez ve hem de eğitim hakkımızı yeterince gerçekleştiremez hale gelmekteyiz,

2.      Anayasa’nın dinlenme hakkını düzenleyen 50. maddesi hükmüne rağmen nöbet ertesi izin kullanmamız engellenerek dinlenme hakkımız ihlal edilmektedir, bu ihlalin durdurulması,

3.      Asistan hekimler olarak görev tanımımızın net olmaması ve personel eksikliği nedeniyle görev tanımı dışında angarya işlerin asistanlara yaptırılmasından dolayı mağduriyet yaşamaktayız,

4.      Eğitim gereği olduğu gerekçesiyle yasal sınırların çok üstünde nöbet tutulması ve fazladan tutulan bu nöbetlerin ücretlendirilmemesi Anayasanın 18. maddesinde tanımlananAngarya Yasağının İhlali niteliğindedir,

5.      Asistan odalarının fiziki şartlarının düzeltilmesini, asistan odalarının eksik araç ve gereçlerinin giderilmesini talep ediyoruz,

 

EĞİTİM TALEPLERİMİZ:

1.      Nitelikli ve sürekli eğitim alamamaktayız.

2.      Eğitim saatlerinde genellikle poliklinik vb. çalışmalarda olduğumuzdan eğitimimiz yetersiz kalmaktadır.

3.      Asistan hekimlerin ancak Uzman Hekim eşliğinde poliklinik çalışması yapabileceğine ilişkin genelgelere rağmen (ki bu poliklinik hizmeti pratik eğitim faaliyetidir) asistan hekimler uzman bulunmaksızın tek başlarına poliklinik hizmeti vermeye zorlanmakta ve bu hizmeti vermektedirler.

GÜVENLİK TALEPLERİMİZ:

1.    Hekime yönelik şiddete karşı herhangi bir koruma önlemi ya da bu yönde hasta ve hasta yakınlarının eğitimine yönelik bir önlem alınmamaktadır.

2.    Güvenlik sorununun çözümü ve güvenlik açığının giderilmesi yönünden önlem alınması gerekmektedir. Özel güvenlik görevlileri bizim güvenliğimizi sağlayamamaktadır. Ziyaretçi saatleri dışında hastanenin her köşesinde hasta yakınları hastaneden çıkarılamamaktadır.

3.    Özel güvenlik görevlilerinin görev tanımlarının yapılması ve güvenliğimizi daha etkin şekilde sağlamaları için gerekli çalışmaların yapılması.

Yukarıda sıralanan sorunlar yaşadığımız sorunların bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu sorunların çözülmemesi halinde hizmet üretebilmemiz oldukça zorlaşacak, bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığımız önemli ölçüde bozulacak ve bu koşullar altında sağlıklı hizmet üretme olanağımız kalmayacaktır.

İşyerimizde çalışma barışının korunması bakımından yönetim organları ile çalışanlar arasında diyaloğun geliştirilmesini, özellikle ek ödemeler başta olmak üzere yapılan ve bizleri etkileyen uygulamaların nedenleri ve gerekçelerinin kimlere hangi gerekçelerle ne miktarda ödeme yapıldığının açıklık ilkesi çerçevesinde tüm çalışanların erişimine açık hale getirilmesini talep ediyoruz.

Bu taleplerimizin çözüm önerilerinin 5 (beş) iş günü içerisinde tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri