TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı yapıldı

isg_kolTTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 5 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı Dr. Arif Müezzinoğlu, TTB Hukuk Bürosundan Av. Mustafa Güler ve Tabip Odalarının temsilcileri katıldı. 

27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan  "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”lerin değerlendirildiği toplantıda, "işçi sağlığı" yerine "iş sağlığı" teriminin kullanılmasının manidar bulunduğu belirtildi. Bu yönetmeliklerin çalışma alanında olumsuz gelişmelere neden olacağı düşüncesi ile ortak mücadele etme kararı alındı.