GÜTF bahçesindeki yeşil alanın ranta kurban edilmesine tepki

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesi içinde bulunan ve otopark olarak kullanılan ağaçlık alana cami yapılması yönünde karar alınmasına karşı Ankara Tabip Odası, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Hastane bahçesinde 4 Ağustos Salı günü yapılan açıklamaya çok sayıda sağlık çalışanı, hastane bahçesindeki hasta yakınları ve semt sakinleri de destek verdi. Açıklamaya TTB adına Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

Basın açıklamasından önce söz alan ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy, sağlıkta yıkımın sağlıkta dönüşüm projeleriyle olduğu kadar kentsel dönüşüm projeleriyle de hayata geçtiğini söyledi. Hava kirliliğinin yüksek boyutlarda olduğu Ankara’da, AOÇ ve ODTÜ ormanları gibi kentin havasını temizleyen yeşil alanların yok edildiğini söyleyen Dr. Atasoy “ Bugün burada toplanmamızın nedeni bir yenisinin daha olmasını engellemek, bu ağaçlık alanda Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya sokmak istediği rant projesine karşı çıkmak, kamuoyunu bu konuda uyarmak ve hepimizin aslında soluk borusu olan bu ağaçlara  sahip çıkmak” dedi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Vedat Bulut, mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği’ne ait olan ağaçlık alanın imar değişikliğinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne protokol imzalanarak tahsis edildiğini ve akabinde bu alanın belediye tarafından Emek Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne kiralandığını belirtti. Yeşil alanın ranta kurban gittiğini vurgulayan Dr. Bulut ibadet için kullanılabilecek yeterli sayıda tesis olduğunu; hasta ve hasta yakınları ile üniversite personelinin otopark olarak kullanabildiği ve Cumhuriyet ile yaşıt ağaçlar sayesinde soluk alabildiği sınırlı alanın ranta kurban edilmesine göz yummayacaklarını söyledi.

Dr. Vedat Bulut söz konusu arazinin AOÇ mülkiyetinde bir alan olduğunu ve AOÇ ile ilgili yapılan tüm plan ve itirazların bu alan için de geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Dr. Bulut, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 03.08.2015 günü aldığı kararın altını çizerek “Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
2010 yılında yapılmış olan koruma amaçlı nazım imar planının, ‘imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu’ sonucuna varıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlılık bulmamış ve planı iptal etmiştir” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından söz alan TMMOB Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara’da sıcaklığın 35 derece olmasına rağmen ağaçların sağladığı serinlik sayesinde Gazi bahçesinde sıcaklığın 27 derece olduğuna dikkat çekti. Hasta yakınlarına 35 derece sıcakta mı yoksa ağaçların altında mı beklemek istersiniz diye soran Candan “AOÇ çorak bir araziyken ağaçlandırılmış ve halk nefes alabilsin diye yeşillendirilmiştir. İbadeti kullanarak beton yapılaşmasına gitmek kabul edilemez. Arazi AOÇ’nindir ve mahkeme kararına göre yapılaşma olamaz. Cumhuriyet’in değerlerine ve Atatürk’ün vasiyetiyle halka emanet ettiği değerlere dokunmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından kesilmek istenen ağaçlara “dokunulmazlık” sağlamak için kırmızı kurdeleler bağlandı.