AİLE HEKİMLERİ UYARIYOR!

Birinci basamakta sağlık hizmeti sunan yetmiş bine yakın sağlık çalışanı, artık tahammül edilemez hale gelen sorunlarına ‘acilen? çare arıyor.

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2015 tarihinden beri aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarına hafta içi 5 gün çalışmaya ek olarak Cumartesi çalışması getirdi. Türkiye, Avrupa’da sağlık çalışanlarının en uzun çalıştığı ülke özelliğinde olmasına karşın Sağlık Bakanlığı bu dayatmada ısrar etmektedir.  

Sizin sağlık sisteminizi kabul etmiyoruz!

AKP’nin Sağlık Dönüşüm Programı adıyla hayata geçirdiği sağlıkta özelleştirme düzeninde, ne vatandaş ne de sağlık çalışanları mutludur. Sistemin başarı gibi gösterilen ve artık dökülmeye başlayan yaldızların arkasında; bitmez tükenmez kuyruklar, katkı-katılım payı adı altında alınan haraçlar, sağlık hizmetlerine ulaşımın güçleştirilmesi, şiddet, sağlık alanının sürekli tahrip edilmesi vardır.  

Hekimleri ve sağlık çalışanlarını değersizleştirerek, vatandaşla karşı karşıya getiren, sağlık alanında yaşanan tahribatın sorumlusunu da, sağlık emekçileri gibi gösteren politikalar, sistemi çökme noktasına getirmiştir.  

Acillerde hasta sayısının artışının nedeni bu politikalardır ve bu sayede ülkemiz, dünyanın en çok acil başvurusu olan ve sağlıkçılara en çok şiddetin uygulandığı ülkelerin başındaki yerini almıştır.  

Tüm bu olumsuzlukların sorumluluğunu kabul edip çözüm üretmesi beklenen Hükümet, tam aksine dediğim dedik tutumunu sürdürerek, ASM’lerde hafta sonu nöbetlerini dayatmakta devam etmektedir.

ASMlerin cumartesi çalışması angaryadır!

ASM emekçileri, haftanın 5 günü, sorumlu oldukları nüfusta, aşılamadan aile planlamasına, çocuk izlemlerinden tüberküloz tedavisine kadar her türlü hizmeti verirler. Entegre sağlık hizmeti sunulan bölgelerde, ölü muayenelerinde ve adli olaylarda 24 saat kesintisiz hizmet verirler.  

Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları ise, yetersiz sayılarıyla topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini yerine getirmekte çok zorlanıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi 8 aydır ASM çalışanlarına yönelik soruşturmaları yürütmekten başka iş yapamaz, adeta hizmet üretemez hale gelmişlerdir.

Tüm bunlara karşın, popülist politikalar nedeniyle, Sağlık Bakanlığı çalışanlarını Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında fazla çalıştırmaya devam ediyor.  

Sağlıkta “Esnek Çalıştırma”nın bir parçası olan cumartesi nöbetlerinden kimseye fayda gelmez. 

Direneceğiz!

Yaşanılan sorunlar TTB heyeti tarafından 7 Temmuz 2015 tarihinde THSK Başkanına iletilmiş, anacak maalesef bir sonuç alınamamıştır.

Yeni hükümetin kurulma sürecinin uzaması ve yaşanan sorununun aciliyeti nedeniyle, TTB adına TBMM de bulunan siyasi parti yetkilileriyle görüşme yapılması planlanmaktadır.

Popülist politikalarınızın, seçim propagandalarınızın konusu olmayacağız. Hizmet sunduğumuz halkla aramıza girmenize, halkın sağlığı ile oynamanıza izin vermeyeceğiz.  

Kamuoyunun, artık dayanılmaz hale gelen, hem sağlık çalışanına, hem de halka zarar veren, bu?ertelenemez sorunumuza duyarlı olmaya, birinci basamak sağlık çalışanına sahip çıkmaya ‘acilen’ çağırıyoruz! 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nu, hukuksal bir karşılığı olmayan, ama sadece başta hekimler olmak üzere, sağlık emekçilerini tedirgin etmeye yönelik olan ceza puanı uygulamalarından ve sözleşmeleri fesih etme tehditinden vazgeçmeye çağırıyoruz. 

Birinci basamak çalışanları olarak bizi, vatandaşla karşı karşıya getiren politikalarına direneceğiz. Bu haklı direnişi, birinci basamak sağlık hizmeti alanında mücadele yürüten tüm örgütlerle birlikte, başarıya ulaşana dek, kararlılıkla sürdüreceğimizi bildirmek istiyoruz.

Aile hekimi olarak halkımıza hizmet veren bizler, nöbet adı altında dayatılan fazla ve esnek çalışma sonlandırılıncaya kadar eylemimizi sürdürmeye kararlıyız. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

TTB Aile Hekimliği Kolu

TTB Pratisyen Hekimlik Kolu