Dr. Remzi Uysalgenç yalnız değildir!

Isparta Valiliği tarafından haksız ve hukuksuz olarak sözleşmesi feshedilen Aile Hekimi E. Remzi Uysalgenç'e destek amacıyla 17 Eylül 2015 günü saat 12:30'da Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yapıldı.

TTB'nin çağrısıyla düzenlenen basın açıklaması, TTB Aile Hekimleri Kolu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Isparta-Burdur Tabip Odası, Adana Tabip Odası, Antalya Tabip Odası, Aydın Tabip Odası, Çorum Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası, Muğla Tabip Odası, AHEF, Kayseri AHD, Urfa AHD, SES, TSS ve Birlik Dayanışma Sendikası'ndan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Basın açıklamasından önce bir konuşma yapan Isparta-Burdur Tabip odası Başkanı Dr. Musa Bacaksız, "Arkadaşımıza yapılan bu haksız uygulamada onun yanındayız ve mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ardından, TTB Aile Hekimleri Kol Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, Isparta Valiliği'nin bu haksız ve hukuksuz uygulamasının kaldırılıp, Dr. Remzi Uysalgenç görevine iade edilinceye kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi. Bozçalı, Sağlık Bakanlığı'nın 9 aydır nöbet adı altındaki cumartesi günleri aile hekimlerine koyduğu uzun esnek mesainin hiçbir işe yaramadığını ve aile hekimlerinin ellerinden dinlenme hakkını aldığı için derhal kaldırılması gerektiğini ve başlatılan soruşturmaların ve cezaların iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Katılan kurumlar adına ortak basın açıklamasını TTB Aile Hekimleri Kol Sekreteri Dr. Yaşar Ulutaş okudu.

 

17.09.2015

BASIN AÇIKLAMASI

Dr. REMZİ UYSALGENÇ YALINIZ DEĞİLDİR!

SÖZLEŞME FESİHLERİNE VE BASKILARA

BOYUN EĞMEYECEĞİZ…

ISPARTA Keçiborlu ilçesinde, Keçiborlu Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak çalışan üyemiz Dr. E. Remzi UYSALGENÇ arkadaşımızın sözleşmesi Isparta Valiliği tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde fesih edilmiştir.

Isparta Valiliği, üyemiz Dr. Remzi UYSALGENÇ e mevzuata uygun olmayan ve uzun çalışma sürelerini içeren nöbet uygulamalarına itiraz ettiği, haklılığını içeren yasal düzenleme ve ilgili yargı kararlarını dile getiren savunmalarına rağmen toplamda 140 ceza puanı verilerek, sözleşme feshi uygulamıştır.

Sağlık Bakanlığı'nın, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını baskı altına almak amacıyla işten atma tehdidi aracı olarak kullandığı, istismara açık birçok maddeden oluşan, baskıcı ülkelerde bile uygulanmayan ceza puanı ve buna bağlı sözleşme feshi, bu kez Isparta'da; çalışma hakları için sessiz kalmayan üyemiz Dr. Remzi UYSALGENÇ'e uygulanmıştır.

Aile Hekimliği 10 yıldır uygulanıyor

Sağlık Bakanlığı, 2005 yılında birinci basamak sağlık hizmetlerini özelleştirmek, piyasa koşullarına uygun hale getirmek amacıyla Aile Hekimliğini başlatmış; çalışanları güvencesinden yoksun, ağır koşullar içeren sözleşmeli çalışmaya zorlamıştır.

Aile Hekimliği uygulamasıyla birlikte, birinci basamak sağlık hizmetleri çok parçalı hale getirilmiş, topluma yönelik temel sağlık hizmetleri, bireye yönelik özel muayenehane hizmetine dönüştürülmüş; koruyucu sağlık hizmet anlayışı, performans ölçeklerine, ceza yöntemlerine endekslenmiştir.

Üyemiz, Dr. Remzi UYSALGENÇ, 5258 sayılı Aile Hekimliği Yasası'nın tanımladığı görev ve sorumluluğu dışında verilen ek görevlere itiraz etmesi; dinlenme hakkını talep etmesi (Danıştay beşinci dairesi 10. 08. 2015 tarihli 2015/3733 nolu kararı), usulsüz uygulamalara karşı gelmesi üzerine idare tarafından (Sözleşme feshi için sınır 100 ceza puanı) 140 ceza puanı vererek sözleşmesi fesih edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve yerel idarecileri, birinci basamak sağlık çalışanları aleyhine birçok madde içeren 5258 sayılı Aile Hekimliği yasası ve buna bağlı uygulama/sözleşme yönetmeliklerine, bu yönetmeliklere ilişkin alınmış yargı kararlarına rağmen, sağlık çalışanlarına soruşturmalar açmakta, cezalar vermekte, sözleşme feshi uygulamakta, işine son vermekte, çalışanlarına korku, halka eziyet etmektedir.

Keza, Sağlık Bakanlığı, 9 aydır Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını, haksız ve hukuksuz bir şekilde Cumartesi günleri fazladan çalıştırmaya, buna karşı hakları için direnen çalışanlar hakkında soruşturmalar açmaya, ceza puanları vermeye, işten atma tehditlerini sürdürmektedir.

Sağlık çalışanları kıskaç altında

Sadece, sağlık çalışanları öldürülünce baş sağlığı dileyen, yaralanınca geçmiş olsun dileklerini ileten Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları kazanılmış temel hakları için sesini çıkarınca, soruşturmalar açmakta, cezalar vermekte, sözleşme feshi uygulamaktan kaçınmıyor.

Maalesef, halkın sağlığı için çabalayan hekimlere, hemşirelere, sağlık memurlarına, sağlık çalışanlarına, halkın sağlık hakkına sahip çıkacak Sağlık Bakanlığı ortada yok…

Meslektaşımıza, haklarına sahip çıktığı için haksızca ve hukuksuzca uygulanan sözleşme feshi kararının kaldırılarak açılan soruşturmaların iptal edilmesini, baskıcı yönetmeliklerin ve uygulamaların durdurulmasını acilen talep ediyoruz.

Bilinsin ki:

Şırnak'ta Kaymakam, Şanlıurfa'da Sağlık Müdürlüğü baskılarıyla sözleşmeleri haksız ve hukuksuzca fesih edilen Aile Hekimlerinin haklarını nasıl geri kazandıysak, üyemiz Dr. Remzi UYSALGENÇ'in de askıya alınan haklarını mücadele ederek tekrar geri kazanacağız…

Sağlık çalışanlarının çalışma ve özlük hakları, toplumun sağlık hakkı için sesimizi yükseltirken, kamuoyundan ayrıca duyarlılık beklentimizi yineliyoruz.

Saygılarımızla.