Hekimlerin çalışma haklarını sınırlandıran yönetmelik hükümleri hakkında iptal kararı

27 Mayıs 2012 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından  açılan davada Danıştay 15.Dairesi altı madde yönünden iptal kararı verdi. Buna gore;

  • Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı bulunan hekimlerin kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık dalında çalışmasının yasaklanması uzmanlık dalında çalışma hakkını engellediğinden hukuka aykırı bulunmuştur.
  • Tıp merkezindeki uzman hekimin ayrılması halinde, ayrılan kadroya hekim başlayışının bir yıl süreyle Bakanlıkça durdurulabileceğine ilişkin düzenleme çalışma hakkına ölçüsüz müdahale anlamına geldiği gerekçesi iptal edilmiştir.
  • Emekli olan hekimlere tıp merkezinde çalışma izni verilirken polikliniklerde kadro dışı çalışmalarının engellenmesi de iptal edilmiştir.
  • Kadro dışı çalışmanın tıp merkezleri ile sınırlı olması polikliniklerde yasaklanması çalışma özgürlüğünü ihlal ettiğinden hukuka aykırı bulunmuştur.
  • Poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında çalışan hekimlerin 1219 Sayılı Kanunun 12. maddesindeki sınırlamalara bağlı kalmak şartıyla polikliniklerde kadro dışı geçici çalışabilecekleri sonucuna varılmıştır.
  • Bir sağlık kuruluşunda kurulmuş tıbbi cihazların devir yoluyla polikliniğe devredilmesinin yasaklanmasına ilişkin değişiklik hukuka aykırı bulunmuştur.
  • 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimlerindeki hekimlerin yalnızca bu birimde meslek icra edebilecekleri düzenleme iptal edilmiştir.

 

Karar için tıklayınız...