Dr. Özge Saraçlı'ya ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyelerinin acil serviste nöbet tutmakla görevlendirilmesi üzerine, Rektör ile durumu görüşmek isteyen öğretim üyelerini e-posta yoluyla Rektörlük önünde buluşmaya çağırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve aylıktan kesme cezası verilen Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı'ya ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. 

Karara itiraz edilmesi üzerine cezayı usul yönünden bozan Disiplin Kurulu, yapılan soruşturma sonucunda Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı'nın eyleminin ilgili makamla görüşmek amaçlı olduğu ve suç unsuru bulunmadığı sonucuna vardı.

TTB Merkez Konseyi'nin konuyla ilgili açıklaması aşağıdadır: 

 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesinin Demokratik Hak Arama Özgürlüğünü Üniversitede Kullanması Disiplin Suçu Değildir”

Yrd. Doç Dr. Özge Saraçlı’ya ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi

Geçtiğimiz Mayıs ayında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde, öğretim üyeleri acil serviste nöbet tutmakla görevlendirilmiş, bunun üzerine durumu Rektör ile görüşmek istemişlerdi. 

Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı, Tıp Fakültesi Öğretim üyelerine “Çarşamba Öğlen acil servis nöbetleri ile ilgili görüşme yapmak üzere (cübbelerimizle birlikte) rektörlük önünde buluşmaya tüm öğretim üyelerimiz davetlidir. Hepinizi bekliyoruz” cümlelerini içeren bir e-posta gönderdiği için hakkında soruşturma açılmış ve aylıktan kesme cezası verilmişti.  

Karara itiraz üzerine Disiplin Kurulu cezayı usul yönünden bozmuş, yeniden yapılan soruşturma sonucunda Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı’nın eyleminin ilgili makamla görüşmek amaçlı olduğu, suç unsurunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Bu süreç içinde 100’e yakın öğretim üyesinin akademik görev ve haklarını korumak için ortak tutum geliştirmesi sonucu, Rektörlüğün Acil Tıp anabilim Dalında 3 yardımcı doçent kadrosu ilan etmesi, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Acil Servis Bölümü için 4 hekim kadrosunun duyurulması çalışma barışını güçlendirmiştir. 

Bu gelişmelerin ardından ilgili öğretim üyeleri tarafından Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı, büyük bir oydaşlık ile Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciliğine seçilmiştir.  

Bütün usul hataları bir yana; “herhangi bir soruna ilişkin görüşme yapmak üzere buluşma” çağrısının disiplin suçu olarak görülmesi ciddi bir yönetim sorunudur. Hele de; tıp fakültesi öğretim üyelerini acil serviste çalıştırmak gibi haksız bir girişimle ilgili görüşme çağrısının bu şekilde yanıt bulması, yönetsel erkin bir baskı aracı olarak kullanılmaya çalışıldığı algısı yaratmaktadır. Meslektaşlarımızın her türlü baskıdan uzak biçimde görev yapabilmesi Türk Tabipleri Birliği için yaşamsal önemdedir.

İfade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile bağlantılı demokratik hak arama tutumunun disiplin suçunu oluşturmayacağından hareketle Üniversite Disiplin Kurulu’nun ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararı memnuniyetle karşılanmıştır.  

Üniversiter yaklaşımın özünde bulunması zorunlu olan eleştirel düşünce ve katılımcılığın hep birlikte çoğaltılması umuduyla üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşırız. 

Saygılarımızla. 

TTB  Merkez Konseyi 

 

İlgili yazışmalar