TTB ve TMMOB Heyeti Soma'da

Soma maden faciasının ardından TTB ve TMMOB'a inceleme izni vermeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın söz konusu kararının yargı tarafından iptali sonrası, TTB ve TMMOB Heyeti bölgeye gitti. 7 Ekim 2015 tarihinde Soma/Akhisar'da bulunan heyete yargı kararına rağmen yine giriş izni verilmedi. 

TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Bülent Aslanhan ve Dr. Atınç Kayınova'nın yer aldığı heyet, maden ocağı girişinde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı okudu. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de işçi sağlığının ve işçi yaşamının ciddi biçimde tehlikede olduğunu söyledi. Bir anda 301 kişinin yaşamını yitirdiği bir yere bağımsız bir heyet olarak -mahkeme kararına rağmen de- giremediklerine dikkat çeken İlhan, bunun işçilerin sağlık ve yaşam hakkının tehlikede olduğunu en açık göstergesi olduğunu kaydetti. Madende 300 işçinin çalıştığına dair bilgi aldıklarını ama aynı zamanda içerde hiçbir sağlık personelinin bulunmadığını öğrendiklerini belirten İlhan, "Bu bile ne kadar sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu. İlhan, mücadelelerinin ve işçiler ölmeden işyerlerinde bağımsız heyetlerle inceleme yapabilmek için çabalarının süreceğini belirtti. 

 

07.10.2015

BASIN AÇIKLAMASI

HEYETLERİMİZ, YARGI KARARI İLE SOMA KÖMÜR İŞLETMESİNDE İNCELEME YAPACAK

Soma’da; 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 canımızı yitirdiğimiz ülkemizin en büyük iş faciasının acısını her gün daha fazla hissediyoruz.

Facianın yaşandığı günlerde TMMOB ve TTB olarak, bu facianın neden analizlerini yapmak, bir raporla tespit etmek ve önerilerimizi ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla, gerekli olanağın sağlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştuk.

Ne yazık ki “İş kazaları İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmektedir. İş müfettişleri dışında iş kazası incelemesinin yapılması mümkün değildir” gerekçesi ile talebimiz reddedildi.

Oysa Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin kazadan hemen önce bu işletmede işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin olduğuna ilişkin denetim raporları, dönemin Başbakanının bu tür kazaların “işin doğasında olduğuna” dair beyanları, işletme sahibinin ocaktaki facianın bugüne kadar bilinmeyen ve açıklanamayan nedenlerden kaynaklandığına ilişkin sözleri, sorumluların ölmüş olduğuna ilişkin Cumhuriyet Savcılığı beyanları, toplumda derin bir güven bunalımı yaratmıştı.

Bakanlık tarafından başvuruya verilen cevapta da ortaya konulduğu gibi; bilinçli bir takım politikalar zinciriyle işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında başta TMMOB ve TTB olmak üzere uzman meslek örgütleri alandan koparılmış, etkisizleştirici uygulamalar yürütülmüştür.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, hatta işyeri hekimleri ile mühendislerin eğitimleri dahi taşeronlaştırılmıştır.

Bütün bunların ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğini çok daha kötüye götürdüğü ortadadır. Kötü gidişin en acı örneklerden biri de Soma’dır.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı ve meslek örgütlerimizin toplumsal sorumluluğunu yerine getirebilmek için Soma’da inceleme yapmamızı engelleyen Bakanlığın cevabını yargıya taşıdık.

Ankara 12. İdare Mahkemesi, Bakanlık işleminin hukuksuzluğuna hükmetti. Mahkeme; Bakanlığa, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak için hekim ve mühendislerin çalışmalarının desteklenmesi, geliştirilmesi, bu amaçla Meslek Örgütlerinin alanda çalışma yürütmesini gerektiren uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve Meslek Birlikleri kanunlarında yer alan hükümleri hatırlattı.

Bakanlığın engellemesi sonucu 1,5 sene sonra inceleme amacıyla buradayız. TMMOB ve TTB olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki birikimlerimizden, üyelerimizin akademik ve saha deneyimlerinden üreteceğimiz bilgilerle, daha fazla işçi ölmesin diye çaba harcamaya hazırız.

Soma faciası, sonrası yaşadığımız Ermenek faciası, inşaat sektöründeki iş kazaları, mevsimlik tarım işçilerinin dramları ve her gün iş cinayetlerinde yitirdiğimiz yurttaşlarımızın sorumluluğunu hissediyoruz. 

Bu ülkenin emekçilerinin yaşamlarına, çalışma koşullarına, sağlıklarına katkıda bulunmak için, alanda etkimizi azaltan üzerimizdeki baskıları kaldırabilmek için daha etkili olma çabasında olacağız.

Artık işçiler ölmeden, bu katliamlar yaşanmadan bu işyerleri bağımsız uzman heyetlerince de denetlenmelidir.

Bu nedenle bilinmesini isteriz ki; bugün Soma’da başlattığımız bu incelemeyi yeni acıların yaşanmaması için daha etkin, daha yaygın ve daha kurumsal bir şekilde yürütebilmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmayı bir ödev olarak önümüze koyduk.

Ülkenin emekçilerinin sağlığını ve can güvencesini sağlamak için yapmamız gereken bu çalışmalarda kamuoyunun desteğine ihtiyacımız olduğunu da; saygıyla paylaşırız.

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TTB Türk Tabipleri Birliği