Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz: Sağlık çalışanlarının 830 milyon (trilyon) lirası nerede?

Türkiye’nin farklı illerinde kamuda çalışan hekimler döner sermaye ek ödemelerinin yapılmadığı ya da eksik yapıldığını belirtmektedir. Hastane yöneticileri gerekçe olarak kaynak yetersizliğini öne sürmektedirler. Son olarak Bolu’da Ruh Sağlığı Hastanesi çalışanı meslektaşlarımız performans baskısı ve gelir adaletsizliğine karşı iki günlük iş bırakma eylemine gitmişlerdir.

Aslında Bakanlık bünyesinde, zor durumdaki hastanelerin kullanabilmesi amacıyla oluşturulmuş olan bir fon bulunmaktadır. Bu fona her hastane, çalışanların döner sermaye gelirlerinden de keserek düzenli olarak kaynak aktarmaktadır. Fonda halihazırda biriken tutar bilinmemektedir.

Diğer yandan Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı'na ilişkin 2014 yılı raporu, hastanelere yani hekimlere ve sağlık çalışanlarına ait döner sermaye paylarının fon aracılığıyla merkeze alınarak izinsiz olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Bu tutar tam olarak 830 Milyon 285 Bin 124 Lira 51 Kuruştur.

Sayıştay’ın raporunda “Bakanlık merkez döner sermaye saymanlığı hesabında yer alan emanet niteliğindeki kaynakların merkez birimlerince harcanması, gider olarak raporlanmaması ve yetkisiz yıllara yaygın yüklenmelere girişilmesi” başlıca usulsüzlükler arasında gösterilmektedir.

Rapordaki tespitler özetle şöyledir:

-209 sayılı Kanun uyarınca Merkez hissesi adı altında emanetlerde toplanan döner sermaye kaynaklarının, Döner Sermaye İşletmelerine transferi yerine Bakanlık merkez teşkilatı birimlerince harcandığı ve ödeneği ve izni bulunmayan işler için yıllara yaygın ödeme yükümlülüğüne girişildiği tespit edilmiştir.

-Uygulamada fon niteliğindeki bu hesaptan 2014 yılında Bakanlık merkez harcama birimlerince 830.285.124,51TL harcama yapılmıştır.

-Bakanlık merkez teşkilatı birimleri harcama yetkililerince bütçesi ve ödeneği olmayan, işletmelere dağıtım için bir hesapta toplanan emanet hesaptan, 5018 sayılı Kanununda öngörülen harcama sürecine aykırı olarak, yetkisiz bir biçimde harcama yapılmıştır.

-Bakanlık merkez döner sermaye hesabından Bakanlık harcama yetkililerince yapılan harcamalar, gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmediği için, ne il sağlık müdürlükleri döner sermaye işletmeleri bütçelerinde ne de Bakanlık genel bütçesi içinde izlenememektedir. Dolayısıyla; genel bütçe içinde, genel bütçe harcama yetkililerince bütçe dışı ikinci bir kaynak kullanımı mevcuttur.

-Bakanlık merkez harcama birimlerince merkez döner sermaye hesabından harcanan 830.285.124,51 TL Bakanlık genel bütçe ve döner sermaye mali tablolarında yer almamaktadır.

Hekimler her ay daha çok hasta baktıklarını, daha çok çalıştıklarını ifade etmekte, aylık gelirlerinin giderek düşmesini izah edememektedirler. Bu noktada Sayıştay raporu gerçeği bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Bakanlık, çalışanların döner sermayelerinden kestiği 830 milyon liranın hesabını kamuoyu önünde vermelidir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi