TTB'den Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne ziyaret

Bilindiği gibi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan hekimler performans baskısı nedeniyle yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek amacıyla 21-22 Ekim 2015 tarihlerinde iş bıraktılar.

Bu gelişmeler üzerine, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Bolu-Düzce Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Fatih Demircioğlu, 26 Ekim 2015 tarihinde söz konusu hastaneyi ziyaret ederek, aynı hastanede görev yapan uzman hekimler, asistan hekimler ve öğretim üyeleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerde iş bırakmaya giden süreç ele alınırken, performansa dayalı ek ödeme sisteminin ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi arasındaki afiliasyonun, eğitime, hizmet sunumuna, idari işleyişe ve çalışma barışına getirdiği olumsuzluklar değerlendirildi.  Yine bu uygulamalara bağlı olarak ortaya çıkan mali sıkıntılar üzerinde duruldu.

Dr. Tükel ve Dr. Demircioğlu, ikinci aşamada Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Abdullah Danışman ve Mali Hizmetler Başkanı Ali Rıza Zor ile görüştüler. Bu görüşmede, afiliasyon uygulaması ve performans sistemi çeşitli yönleriyle değerlendirildi. Bu uygulamaların oluşturduğu gelir adaletsizliği üzerinde duruldu ve neler yapılabileceği tartışıldı. Yöneticiler, yapılan yeni düzenlemelerle Kasım ayından itibaren ek ödemelerde bir iyileştirmenin gerçekleştirileceği bilgisini verdiler.

Ardından, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hülya Ensari, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Ayşegül Koç ve Dr. Cenk Yamaner ile bir araya gelinerek hastanenin işleyişi konusunda bilgi edinildi ve afiliasyon sonrasında ortaya çıkan sorunlar ele alındı.   

Gün sonunda, uzman hekimler, asistan hekimler ve öğretim üyelerine yöneticilerle yapılan görüşmeler hakkında bilgi aktarıldı ve birlikte görüşmelerin genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Bu değerlendirmede, sorunların ortaya çıkışında performansa dayalı ek ödeme sistemi ve afiliasyon uygulamasının birinci derecede rol oynadığı saptaması yapıldı.

Bolu Valiliği ile  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü arasında 1 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan birlikte kullanım ve işbirliği protokolü, üniversitenin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile ikinci basamak hastanesi olarak faaliyet gösteren Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi arasında, hedeflenenin  tersine işbirliğinden uzak  ikili bir yapının oluşmasına yol açmış; bu durum eğitim, hizmet sunumu ve idari işleyiş üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur. Geçtiğimiz hafta iş bırakan uzman hekimlerin ek ödemelerindeki düşmelerin ise, performans sistemi başta olmak üzere mevcut sağlık politikalarına bağlı olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Hatırlanacağı gibi, Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı'na ilişkin 2014 yılı raporu, hastanelere yani hekimlere ve sağlık çalışanlarına ait döner sermaye paylarının fon aracılığıyla merkeze alınarak izinsiz olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı. Bu durum Bolu’daki hastanelerde  olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’na bağlı birçok hastanede ek ödemelerde ciddi düşmelere yol açmıştır.

Hastane ziyareti, TTB ve Bolu-Düzce Tabip Odasının gelişmeleri yakından takip edeceği, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bolu’daki meslektaşlarımızın yanında olacağı ve her türlü desteği vermeye devam edeceği mesajıyla tamamlanmıştır.