KKTC'de hekimlerle buluşma

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin davetlisi olarak, "İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Kursu"nun açılış etkinliklerine katılmak amacıyla 4 Kasım 2015 tarihinde Lefkoşa'da bulunan Türk Tabipleri Birliği heyeti KKTC'de çeşitli görüşme ve temaslarda bulundu. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, KTTB Başkanı Dr. Filiz Besim'den oluşan heyet, 4 Kasım 2015 tarihinde gündüz saatlerinde KKTC Sağlık Bakanı Salih İzbul'u makamında ziyaret etti. Görüşmede, hekimlik ve sağlık ortamlarına ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu. 

Dr. Bayazıt İlhan, aynı gün akşam saatlerinde de KKTC’li hekimlerle biraraya geldi. KTTB’nin toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada Dr. İlhan, “Türkiye’de Sağlığın Durumu ve TTB” konulu bir sunum gerçekleştirdi. İlhan, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlaması ile birlikte Türkiye’de sağlık ortamında yaşanan gelişmeleri somut verilerle aktardı.

Toplantıda, KKTC’de son dönemde hekimlik ve sağlık ortamında yaşanan  sorunlar, yaşama geçirilmesi planlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ve sağlıkta özelleştirme başlıklarının yanı sıra KKTC’de hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.