Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi yapıldı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi" 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda gerçekleştirilen kongrede, sağlık çalışanlarının gittikçe ağırlaşan çalışma koşullarına bağlı olarak, şiddet başta olmak üzere karşı karşıya kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları ele alındı. 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Ebeler Derneği, Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği'nden oluşuyor.