Doktorlar taşeronluğa zorlanamaz

Geçtiğimiz dönem Meclisten çıkan son torba yasa ile hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında hizmet akdiyle çalışmalarına karşın sanki taşeronluk yapıyormuş gibi gösterilmeleri ve Bağkur’lu yapılmalarına olanak sağlayan bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemenin hekimlerin hak kaybına yol açacağı bu bakımdan yerinde olmadığı Türk Tabipleri Birliği tarafından Meclis Sağlık Komisyonunda ifade edildiği gibi kamuoyu ile de paylaşılmıştır.

Özetle, özel sağlık kuruluşunda hizmet akdiyle çalışan hekime işveren tarafından şirket kurdurularak, hekimin işçilikten kaynaklanan haklarının ortadan kaldırılmasının yanı sıra SSK’da sigortalı iken Bağkur’lu yapılmasıyla hekimin sosyal güvenlik hakkının da zayıflaması söz konusudur.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 6645 sayılı Yasa’nın uygulamasına ilişkin olarak yayınlanan 3.7.2015 tarih ve 2015-19 sayılı Genelge de 6645 sayılı Kanun’un uygulanmasında, özellikle hekimin sosyal sigortasının tarafların keyfi nitelemesiyle belirleneceğini ifade etmiş olmasıyla hekimlerin hak kayıplarını artıracak şekilde düzenlenmiştir. Bu Genelge ile ilgili Türk Tabipleri Birliği görüşleri de kamuoyu ile paylaşılmış; ilgili hükümlerin iptali için de Danıştay’da dava açılmıştır.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve işveren tarafından şirket kurarak taşeron olmaya zorlanan meslektaşlarımıza aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz:

1)Şirket kurarak hizmet satmak hizmet akdi ile çalışmaktan daha avantajlı değildir,

2) Şirket kurup hizmet satar hale gelmeden, normal çalışma ilişkisi içinde bordrolu olarak hizmet sunmanızın önünde hiçbir engel yoktur,

3)Şirket kurmanız işverenin SGK’ya hizmet satabilmesi için bir zorunluluk değildir,

4)Rızanız olmaksızın, işveren kendiliğinden bu işlemi gerçekleştiremez,

5)Şirket kurarak hizmet satar gibi göründüğünüzde de sözleşmenize hüküm koyarak SSK’lı olmaya devam edebilirsiniz,

6)Hizmet sözleşmesiyle çalışırken şirket kurarak hizmet satar hale gelseniz de öncesine ilişkin olarak işçilik haklarınız saklıdır,

7)İşveren ile aranızdaki çalışma ilişkisi hizmet sözleşmesinin unsurlarını koruduğu sürece, iş ilişkisi taraflarca fatura karşılığı hizmet satışı olarak nitelense de taraflar arasında hizmet akdinin varlığı devam eder ve bu sebeple de işçilik haklarının istenebileceği de akılda tutulmalıdır,

8)İşverenin hizmet sözleşmesini hizmet alımına dönüştürme baskısını kabul etmediğiniz için sözleşmenizin feshedilmesi halinde işçilik haklarınızı alabilirsiniz

-Kıdem tazminatı, (İşyerinde bir yıldan uzun çalışma olması koşuluyla çalışılan her yıl için, 2015 yılında en fazla 3.828 lira ile sınırlı olarak, bir aylık brüt maaş ve diğer parasal haklar toplamı.)

-İhbar tazminatı, (İşyerindeki çalışma süresine bağlı olarak iki haftadan sekiz haftaya kadar ücret tutarı.)

-İşe iade tazminatı (İşyerinde altı aydan daha fazla çalışma olması ve otuzdan çok çalışanın bulunması koşuluyla, Mahkemenin verdiği işe iade kararının uygulanmaması halinde 8 ila 12 aylık ücret tutarında tazminat)

-Kötüniyet tazminatı  (İşe iade isteminde bulunabilmek için gerekli koşullardan işçi sayısı veya kıdem süresini sağlayamayan işçilerin süresi belirsiz sözleşmelerinin işveren tarafından kötüniyetle feshedilmesi halinde ödenecek ihbar tazminatının üç katı tutarında tazminat)

9)İşverenin hizmet sözleşmesini hizmet alımı (taşeronluk) olarak değiştirmeye yönelen baskılarına karşı özel sağlık kuruluşunda çalışanlar olarak birlikte hareket edebilirsiniz,

10)Bu uygulamalarla ilgili sorunları tabip odalarına iletip yardım alabilirsiniz.

 

·         6645 sayılı Torba Yasa hükmüne buradan erişebilirsiniz

·         Torba Yasa ile ilgili açıklamalarımıza buradan erişebilirsiniz

·         SGK Genelgesi ile ilgili açıklamalarımıza buradan erişebilirsiniz

·         Dava dilekçesine buradan erişebilirsiniz