Eş durumu mazeretinde hekimlere iyi haber

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan Yönetmelik’teki eş durumu mazeretinden yararlanmayla ilgili olarak hekimlere yönelik kısıtlamanın yürütmesi, Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı dava sonucunda durduruldu.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde, sağlık çalışanlarının genel olarak eş durumu mazeretinden yararlanmalarına ilişkin kurallar belirlenmiştir. Ancak ‘stratejik personel’ olarak tanımlanan hekimlerin, eş durumu mazeretinden yararlanabilmesi oldukça sınırlı birkaç sebebe indirgenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve  Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4.4.2015 tarihli değişikliklerinin iptali için açılan davada, Danıştay 16. Daire, Yönetmeliğin 20. maddesinin  son fıkrasındaki “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz” hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. (Danıştay Kararı)

Karar’da ulusal ve uluslar arası mevzuat ile yargısal kararlarda aile birliğinin sağlanmasının önemine işaret edildiği belirtildikten sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bu Yönetmelik hükmünde hekimlerin aile birliğinin sağlanabileceği objektif ve makul bir ölçünün de belirlenmediği, bu suretle stratejik personel açısından, sağlık hizmetlerinin ülke çapında istenilen düzeyde yürütülmesi ile aile birliğinin korunması arasındaki amaç araç dengesinin bozulmuş durumda olduğu vurgulanmıştır.

Kararda sonuç olarak, “Anayasa, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle teminat altına alınmış olan aile birliğinin korunması ilkesine aykırı olan, Anayasa tarafından güvence altına alınan hakkın özüne dokunacak şekilde ve ölçülülük ilkesine aykırı olarak bu hakkı tamamen kullanılamaz hale getiren ve herhangi bir objektif ve makul ölçü içermeyen dava konusu yönetmeliğin "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 20. maddesinin 7. fıkrasında ki "Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz." şeklindeki düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı 7 gün içinde bu Karar’a karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itiraz edebilecektir. Ancak itiraz etmesi Karar’ın uygulanmasını durdurmayacaktır.

Eş durumu mazeretine ilişkin talep hakkı bulunup da Yönetmeliğin 20. maddesinin son fıkrasındaki sınırlandırma sebebiyle talepleri reddedilenler ile hiç talepte bulunmamış olanlar bu Karara da işaret ederek eş durumu mazeretine uygun olarak atama yapılmasını İdare’den talep edebilirler.

Sağlık Bakanlığı’nı, evrensel normlara işaret eden Danıştay Kararına karşı itirazda bulunmamaya, yeni düzenlemelerinde Karar gerekçelerinden yararlanmaya ve hekimlerin aile birliğini sağlayacak şekilde işlem yapmaya davet ediyoruz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği