Sağlık meslek örgütlerinden Samsun Adliyesi önünde açıklama

Dr. Kamil Furtun cinayetinin zanlısı İsmail Koyun'un yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün (24 Kasım 2015) Samsun'da gerçekleştiriliyor. Kısa süre önce Dr. Aynur Dağdemir'in de bıçaklanarak öldürüldüğü Samsun'da, sağlık meslek örgütleri duruşma öncesinde Samsun Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya, SES Samsun Şube Başkanı Özgür Ulu ve Türk Hemşireler Derrneği Samsun Şube Başkanı Rahşan Yılmaz katıldılar. 

Açıklamada, sağlık alanında giderek artan, sağlık çalışanlarının canlarına yönelen şiddet olayları ve sağlık alanındaki bu tehlikeye halen duyarsız kalabilen sağlık yöneticileri bir kez daha protesto edildi. 

 

24.11.2015

BASINA VE KAMUOYUNA

                                                             Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir cinayetleri neyi gösteriyor?                                                         

Dr. Kamil Furtun’un  29 Mayıs 2015’de Samsun’da görevi başında silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından ilimizde Dr.Aynur Dağdemir'in yine çalıştığı hastanede bıçaklanarak öldürülmesi bütün sağlık çalışanlarını derin bir üzüntü ve kaygıya sürüklemiştir.

Bugün Kamil Furtun cinayetinin sanığının yargılandığı davanın ikinci duruşması yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın bir doktorun hastanede görevi başındayken katledilmesi sonrası geçen altı ayda yaptıkları ve yapmadıkları, cinayetin ardından hız kesmeyen sağlıkçılara yönelik şiddet ve son olarak Dr. Aynur Dağdemir'in katledilmesi Türkiye'de sağlık alanında içinde bulunduğumuz acı durumu göstermektedir. Ne yazık ki bu ülkede sağlığı yönetenler büyük tehlikeye karşı duyarsızdır, sağlıkçılara karşı yeni saldırıların ve cinayetlerin yaşanması da şaşırtıcı bulunmamaktadır.

Kamil Furtun’un öldürülmesinin ardından 6 ay geçmiş olmasına rağmen idari anlamda ilgililere yönelik bir yaptırımda bulunulmamıştır. Gerçekten demokratik ülkelerde Sağlık Bakanı'nın istifa etmesini gerektiren bu kadar doktor cinayetinde bizde başhekimler, hastane müdürleri bile koltuklarını korumaktadır.

Söz konusu cinayetin faili İsmail Koyun sabıkası, hakkında çok sayıda savcılığa yansımış dosyası bulunan, yıllardır hastane içinde ve çevresinde dolaşıp rahatsızlık veren, sağlık çalışanlarında ve personelde huzursuzluk ve endişeye yol açtığı bilinen bir kişi. Bu kişinin  hakkında cinayet öncesinde pek çok şikayet olduğunu, tutanaklar tutulduğunu geçen duruşmada burada yaptığımız açıklamada dile getirmiştik. Buna rağmen yetkililer  hakkında bugüne kadar idari bir yaptırımda bulunulmamış aksine, Kamil Furtun cinayeti hakkındaki ihmallerin ortaya çıkarılmasını sağlayan belgeleri sızdırdıkları gerekçesi ile sağlık çalışanları hakkında disiplin soruşturması açılmıştır. Kamil Furtun’un öldürülmesini takiben ilimizde sağlık emek ve meslek örgütlerinin çağrısı ile iki günlük greve katılan sağlık çalışanları hakkında disiplin soruşturmaları açılmıştır.

Göz göre göre gelen cinayette ihmali bulunanların yerine Dr. Furtun'a sahip çıkmaya çalışan sağlıkçılar cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Olayın hemen ardından gerek Bakanlık yetkilileri gerek Samsun Valiliği gerekli disiplin soruşturmalarının en kapsamlı şekilde sürdürüleceğini, ihmali görülenler hakkında gerekli idari işlemlerin yapılacağını basın aracılığı ile kamuoyuna duyurmuşlardı. Bugüne kadar yapılan soruşturmalar ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Ancak aldığımız duyumlar kaygımızın yükselmesine yol açmaktadır. Buradan Samsun Valiliği'ne sormak istiyoruz:

1-Kamil Furtun cinayeti ile ilgili açılan idari soruşturma tamamlanmış mıdır?

2-Bu soruşturma sonucunda Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görev yapan dört hastane yöneticisi hakkında tespit edilen ihmalleri nedeniyle görevden alınmaları amacıyla Sağlık Bakanlığı'na teklifte bulunulmuş mudur?

3-Bakanlık tarafından görevden alınma teklifi uygulamaya konulmayarak soruşturmanın yenilenmesi yolunda bir uygulamaya gidilmiş midir?

Bu konudaki duyumlarımız doğru ise akılla, vicdanla bağdaşır nitelikli bir kamu yönetiminden söz etmek mümkün değildir. Bu uygulama Sağlık Bakanlığı’nın olaya yaklaşımında hiçbir sorumluluk hissetmediğinin açık göstergesidir. Sağlık çalışanları olarak böylesi duyarsız ve sorumsuz bir tavrı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu uygulama  ülke genelinde sağlığı yönetenler açısından utanç verici bir tablodur. Evet, Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sağlık alanındaki en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Bu sorunun altında yatan ana nedenler uzunca bir süredir tartışılmaktadır. Uygulanan sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve hedef gösterilmesi şiddetin altında yatan önemli sebepler olarak tespit edilmektedir. Bu sebeplerin etkisiyle Samsun da Kamil Furtun ve Aynur Dağdemir’i maalesef kaybettik.

Sorumluları adım atmaya çağırıyoruz, halkın sağlık hakkı adına, sağlıkçıların can güvenliği adına, mesleklerimizin gereği adına, vicdan adına!

Kamil Furtun cinayetinin takipçisi olacağımızı ifade etmiştik. Bugün yine buradayız. Duruşmayı takip edeceğiz ve değerli basın mensupları ile gelişmeler konusunda paylaşımda bulunacağız.

Artık yeter, Kadına ve Sağlıkçıya uygulanan bu şiddet sona ERS!N.

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Samsun Şubesi

Dev Sağlık İş Genel Merkezi

Hemşireler Derneği