AHEF Yönetim Kurulu'ndan TTB Merkez Konseyi'ne ziyaret

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu, 21 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 17.00'de TTB Merkez Konseyi'ni ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz Ünal, Dr. Hande Arpat, Dr. İsmail Bulca, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Nilay Etiler ve Dr. Şeyhmus Gökalp katıldılar. Toplantıya AHEF adına Başkan Dr. Gürsel Özer, İkinci Başkan Dr. Fevzi Turgut, Genel Sekreter Dr. Erkut Coşkun ve Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Mehtap Gürbüz Aslan ile Dr. Orhan Tekin katıldılar. Toplantı 18.15'de sona erdi. 
 
Tüm hekimlerin, tüm sağlık çalışanlarının örgütlü olmasının öneminin vurgulandığı toplantıda, hekimlerin dernek, sendika ve odalarında örgütlenmesi ile ancak neoliberal politikaların geriletebileceği, varolan sağlık sisteminin sağlık emekçileri üzerindeki yıpranmasının birlikte mücadele ile azaltılabileceği görüşü paylaşıldı. Üst düzeydeki bu görüşmenin sözleşme fesihleri dahil Aile Hekimliği Kolu ile yapılacak ortak toplantılarda tartışılarak çözüm önerilerinin birlikte üretilmesi gerektiği aktarıldı. Bu konuda ivedilikle hareket edilmesi gerektiği konusunda her iki heyet de ortak görüş bildirdi.