TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu toplandı

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplantısı 22 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da TTB binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Manisa, Gaziantep, Antalya, Batman, Kocaeli, Adana ve Tekirdağ Tabip Odalarından 21 hekim katıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Şeyhmus Gökalp de toplantıda yer aldılar.

İlk olarak; kol yürütmesi tarafından son gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin isteği ile KKTC’de yapılan işyeri hekimliği eğitimi, Soma madenlerinde TMMOB ile birlikte yürütülen çalışma, tehlike sınıfları güncellenmesi, İLO’nun meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili yürüttüğü çalışma, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Ardından, tabip odalarından gelen temsilciler yürüttükleri çalışmaları ve işçi sağlığı işyeri hekimliği alanı ile ilgili görüşlerini aktardılar.

Asgari ücret tarifesinin saptanması ve zam oranı görüşüldü. Bununla ilgili önerinin TTB Merkez Konseyi’ne sunulması, Merkez Konsey tarafından netleştirilerek açıklanması kararlaştırıldı.

Son olarak işyeri hekimliği eğitimleri konusunda neler yapabileceği değerlendirildi.