Hekimler iklim değişikliği ve fosil yakıtlar sorununu ele alıyorlar

Dünyanın dört bir yanından hekimler Paris İklim Konferansı kapsamında iklim değişikliği ve fosil yakıtların sağlık üzerindeki etkilerini tartışmak üzere “Küresel İklim ve Sağlık Zirvesi”nde buluşuyorlar. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan da 5 Aralık Cumartesi günü bu zirvede konuşmacı olacak.
 
Dünya Tabipler Birliği'nin konunun önemiyle ilgili yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

 

BASIN AÇIKLAMASI

Dünya doktorları iklim değişikliği ve fosil yakıtlar sorununu ele alıyor

Paris, 4 Aralık 2015 – Beş kıtadan halk sağlığı savunucuları bugün sağlığı koruyan, iklim değişikliği ve hava kirliliği sorunlarını hafifleten enerji tercihleriyle ilgili başarı öykülerini paylaşacaklar.

COP21 iklim görüşmeleri sırasında Paris’te gerçekleşecek etkinlik “Sağlık profesyonelleri Sağlıklı Enerji ve İklim için eylemde” başlığını taşımaktadır (1). Etkinlik, Sağlık ve Çevre İttifakı (HEAL) tarafından, tüm dünyada milyonlarca doktoru temsil eden Ulusal Tabipler Konseyi (CNOM), Dünya Tabipler Birliği ve Uluslararası Tıp Öğrenci Dernekleri Federasyonu ile birlikte düzenlenmiştir.

Fransız Tabipler Konseyi Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) 280 bin üyesine yönelik olarak yakınlarda sağlık ve iklim değişikliği ile ilgili bir web dergisi çıkarmıştır (2). Kuruluşun önderleri, iklim değişikliğinin sağlık açısından yaratacağı riskler konusunda kaygılıdır.  Emisyonların (kömüre dayalı elektrik enerjisi üretimi, kentlerdeki özel araçlar, ısınma ve yemek pişirmede fosil yakıt kullanımından kaynaklanan emisyonlar) azaltılmasının ve daha temiz havanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini yaygınlaştırmak için çalışılmaktadır. Fransa’da hava kalitesi her yıl 43 bin erken ölüme yol açmaktadır. (3)

CNOM Başkanı Dr. Patrick Bouet konuya ilişkin şunları söylemiştir: “İklim değişikliği her şeyden önce bir halk sağlığı sorunudur. İklimsel olayların yarattığı olumsuz sonuçların ele alınmasında doktorlar ön saflarda yer almaktadır. Doktorlar olarak ayrıcalıklı bir konumumuz, bunun yanı sıra halkın sağlığını koruma ve iyileştirme gibi ahlaki bir sorumluluğumuz var. Yapılması zorunlu olan, tıp alanındaki meslek kuruluşlarına başvurarak yaşadığımız kentlerdeki emisyonların azaltılması için yerel politikacılara çağrıda bulunmalarını sağlamaktır.”

Dünya Tabipler Birliği (WMA) 2009 yılında bu yana doktorların iklimle ilgili konularda ağırlıklarını duyurmaları için sürekli ve güçlü bir önderlik sergilemektedir. WMA, WHO’nun yakınlardaki iklim ve sağlıkla ilgili Eylem Çağrısını (4), Paris Sağlıklı Enerji Platformu’nu (5) ve bunun önemli bir ortağı olarak “İklimimiz, Sağlığımız” kampanyasını (6) desteklemektedir.

WMA’nın eski Başkanı Dr. Xavier Deau’nun görüşleri ise şöyledir: “İklimle ilgili eylemlerde öncülük sorumluluğunu üstlenen çok sayıda doktora teşekkürler. Sağlık, gündemde giderek üst sıralara tırmanmaktadır. Ancak gene de henüz olması gereken merkezi yerde değildir. Ufukta görünen sağlık alanındaki ve insani felaket konusunda, tüm hastalarımızın sağlığını koruma ve iyileştirme açısından izlenmesi gereken politikalar konusunda Hükümetler biz sağlıkçılardan daha fazla şey duymalılar.”

Uluslararası Tıp Öğrenci Dernekleri Federasyonu (IFMSA) iklim değişikliğinin tüm etkilerini hissetmekte olan gençleri temsil etmektedir. IFMSA Halk Sağlığı İrtibat Görevlisi Skander Essafi’nin sözleriyle, “Sağlık sektöründeki kuruluşlar, geçtiğimiz yıllarda tütün sanayiinin gücünü nasıl kırmışlarsa bugün de fosil yakıt sanayiinin gücünü kırmak durumundadır.”

Toplantıda, tüm dünyadan uluslararası ve ulusal planda güçlü çok sayıda tıp kuruluşundan temsilciler yer almaktadır. Sağlıklı enerji konusundaki açıklamaları web kanalıyla yaygınlaştırılacak ve sosyal medyada paylaşılacaktır. Sağlık ve Çevre İttifakı (HEAL) Genel Direktörü Genon Jensen şunları söylemiştir: “Sağlık ve Çevre İttifakı, iklim değişikliği sorununu ele almak, kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar yaratmak üzere ekonomilerimizin ve enerji sistemlerimizin hızla karbonsuzlaştırılması çağrısında bulunmaktadır (7). Enerji alanındaki tercihler, daha olumlu sağlık koşulları yaratılmasında ve iklim değişikliği sorununun ele alınmasında temel faktör durumundadır.   Doktorlar, daha temiz enerji biçimlerine eşitlik temelinde geçişle ilgili ikna edici görüşlerini paylaşarak – Paris’te, delegeler ülkelerine döndüklerinde ulusal hükümetlerle, kliniklerle ve hastanelerle – sağlığı iklim gündeminin daha üst sıralarına taşıyabilirler.”

 

1.     See full details and programme at http://env-health.org/IMG/pdf/27112015_agenda_4_dec_event_healthy_energy_and_climate_final.pdf

2.     https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_webzine/2015-12/www/index.php#/intro

3.     European Environment Agency, 'Air quality in Europe — 2015 report' The report provides estimates of premature deaths at country level.

4.     World Health Organization - Our climate, our health: It’s time for all health professionals to take action,http://www.who.int/mediacentre/commentaries/climate-change-conference/en/

5.     Paris Platform for Healthy Energy http://www.healthyenergyinitiative.org/get-involved/platform/

6.     Our Climate, Our Health campaign is coordinated by Global Climate and Health Alliance. http://www.climateandhealthalliance.org/

7.     HEAL is calling for “a 100% phase out of fossil fuels and a 100% phase in of renewables by 2050 at the latest” seehttp://env-health.org/IMG/pdf/151120_heal_message_for_cop21_final.pdf