Aile Hekimleri Ege Bölge Buluşması 12 Aralık'ta İzmir'de yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun “Aile Hekimleriyle Buluşma” adıyla yurdun çeşitli bölgelerinde düzenleyeceği toplantılarının ilki 12 Aralık 2015 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi.

 

EGE BÖLGESİ AİLE HEKİMLERİ:

‘DİRENİŞ SÜRECEK, SÖZLEŞME FESİHLERİNE İZİN VERİLMEYECEK!’

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun “Aile Hekimleriyle Buluşma” adıyla yurdun çeşitli bölgelerinde düzenleyeceği toplantılarının ilki 12 Aralık 2015 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi.

İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya; TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Fatih Sürenkök ve Dr. Filiz Ünal, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Çağlayan Üçpınar, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme üyeleri, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir gibi bölge illerinden temsilcilerin yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır illerinden gelen temsilciler, AHEF, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Balıkesir, Antalya, İstanbul gibi illerin Aile Hekimleri Dernek temsilcileri, Pratisyen Hekimlik Derneği, Türkiye Hemşireler Derneği, Birlik Dayanışma Sendikası, Türk Sağlık Sen ve Genel Sağlık İş temsilcileri de katıldı.

Toplantı, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mete Güzelant’ın konuşmasıyla başladı.

Daha sonra TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök açılış konuşmasında, TTB’nin aile hekimlerinin mücadelesini önemsediğini, sahiplendiğini, aile hekimleriyle daha çok buluşmak için TTB Aile Hekimliği Kolu’nun bölge toplantılarını sürdüreceğini bildirdi.

Toplantının kolaylaştırıcı heyeti olarak, Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Hülya Görgün, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Fatih Sürenkök, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Üyesi Dr. Nuri Seha Yüksel belirlendi.

Aile hekimliğinin on yıllık sürecini, birinci basamak sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları, buna karşı sürdürülen mücadeleyi, TTB’nin bu süreçteki etkisini içeren bir sunumu TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı yaptı.

Toplantının ilk bölümünde yaşanan sorunlar, ikinci bölümde sürdürülen mücadele hattı, katılımcılar tarafından etraflıca değerlendirildi.

Birinci basamak sağlık çalışanlarının, Cumartesi fazla çalışma dayatmalarına karşı sürdürdüğü haklı ve meşru direnişin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği; sağlık bakanlığının, bu direnişi kırmaya yönelik, sözleşme feshi gibi baskı ve tehditlerine karşı, meslek odaları, dernek ve sendikaların birlikte karşı daha etkin mücadele yürütmelerini bekledikleri vurgusu yapıldı.

Sağlık çalışanına şiddet, emekliliğe yansımayan ücretlendirme, görev sorumluk dışında dayatılan birçok angarya işler gibi, daha birçok konunun gündeme geldiği toplantıda, özellikle İzmir’de başlatılan 10 dakika ile sınırlanan hasta bakma eylem sürecinin desteklendiği; esas itibariyle sağlık çalışanlarının ortak sorunları karşısında birlikte mücadele etmenin yollarının daha fazla geliştirtmesinin önemi vurgulandı.

Bu toplantıya ait ayrıntılı raporun önümüzdeki günlerde yayınlanacağı, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun bölge toplantılarının ikincisini 20 Aralık 2015 tarihinde Güney illerinin bir araya getirmek amacıyla Gaziantep’te yapılacağı bilgisi verildi.

TTB Aile Hekimliği Kolu