Aile Hekimlerinin 'Bittik' Feryadına; Bakanın 'Butik' Yanıtı Pes Dedirtti?

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun “Aile Hekimleriyle Buluşma” adıyla yurdun çeşitli illerinde düzenlediği bölge toplantıları bu kez 20 Aralık 2015 tarihinde Güney illerinin katılımıyla Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Buluşmaya, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz Ünal ve Dr.Şeyhmus Gökalp, Gaziantep, Hatay, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır Tabip Odası yöneticileri, AHEF 2. Başkanı, Gaziantep, Şanlıurfa Aile Hekimleri Dernek yöneticileri, TTB-Aile Hekimliği Kolu yürütme kurulu üyeleri, Gaziantep Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Gaziantep SES, Türk-Sağlık Sen ve Genel Sağlık İş temsilcileri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanları katıldı.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Hamza Ağca, toplantıyı yaptığı konuşmayla başlattı. TTB Merkez Konsey adına Dr. Filiz Ünal, açılış konuşmaları yatıktan sonra, toplantının kolaylaştırıcı heyeti olarak, Gaziantep Kilis Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Çetin, Hatay Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metin Tektaş TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz Ünal olarak belirlendi.

Aile hekimliğinin on yıllık sürecini, birinci basamak sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları, buna karşı sürdürülen mücadeleyi, TTB’nin bu süreçteki etkisini içeren bir sunumu TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı yaptı.

Toplantının ilk bölümünde yaşanan sorunlar, ikinci bölümde sürdürülen mücadele hattı, katılımcılar tarafından etraflıca değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun aile hekimliğiyle ilgili basına yaptığı açıklamalara karşılık TTB Aile Hekimliği Kolumuzun hazırladığı basın açıklaması toplantıya katılan örgüt temsilcilerinin ortak imzasıyla kitlesel olarak gerçekleştirildi. Basın açıklamasını örgütler adına TTB Aile Hekimliği Kol sekreteri Dr. Yaşar Ulutaş yaptı.

Toplantıda, Cumartesi nöbet uygulamasının artık anlamsız hale geldiği, birinci basamak sağlık çalışanlarının bu mücadeleyi kazandığı vurgusu yapıldı.

Ayrıca, ASM çalışanlarına dayatılan fazla ve esnek çalışmaya karşı ortak direnişin büyütülmesine, sözleşme feshi gibi baskıcı uygulamalara karşı her türlü karşı duruşun hayata geçirileceği, bu konuda kararlılık dile getirildi.

Bu toplantıya ait ayrıntılı raporun önümüzdeki günlerde yayınlanacağı, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun bölge toplantıları önümüzdeki günlerde Karadeniz bölgesinde, Samsun’da yapılacağı bilgisi verildi.

Basın açıklaması için tıklayınız...