Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi yapıldı

Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi 19-20 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.  

19 Aralık 2015 Cumartesi günü başlayan kongrenin açış konuşmaları Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu adına Dr. Hasan Ogan, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, burada yaptığı konuşmada, kişisel sağlık verileriyle ilgili sorunlara dikkat çekti. TTB’nin kişisel sağlık verilerinin korunmasıyla ilgili yürüttüğü mücadeleye ilişkin bilgi veren İlhan, devlet hastanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde, özel hastanelerde muayene olanların kişisel verilerinin SGK ve Sağlık Bakanlığı'nın veri tabanlarında toplandığım belirten Dr. İlhan, “Bu verilerin güvenliğiyle ilgili ciddi sorun var. Hastalardan herhangi bir onay almıyor. Bunu söylediğimizde de 'hasta paylaşılmasını istemiyorsa bunu beyan etsin' deniyor. Aslında paylaşılması için onay alınması gerekiyor” diye konuştu.

Kongre, kişisel sağlık verilerinin toplanması ve korunmasında hukuksal ve etik yaklaşımların, teknolojik gelişmelerin ve dünya örneklerinin değerlendirildiği oturumlarla sürdü.