Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları

Sağlık emek ve meslek örgütleri, Türkiye'de son dönemde yaygınlaşma eğiliminde olan evde bakım hizmetleriyle ilgili görüş ve yaklaşımlarını, 23 Aralık 2015 Çarşamba günü, TTB'de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Türk Geriatri Derneği adına Prof. Dr. Dilek Aslan, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği adına Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) adına Eş Genel Başkan İbrahim Kara, Türk Hemşireler Derneği ve Geriatri Hemşireleri Derneği adına Gülten Koç ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği adına Bülent Karakuş'un katıldığı basın toplantısında, dünyada ve Türkiye'deki demografik değişimlerin sağlık ve sosyal hizmetler başta olmak üzere pek çok alanda gereksinimlerin yeniden gözden geçirilmesine neden olduğu belirtilerek, evde bakım hizmetlerinin de bu kapsamda öne çıktığı vurgulandı. Evde bakım hizmetleri ile ilgili bir “çerçeve” yaklaşıma bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, sağlık emek ve meslek örgütlerinin bu amaca yönelik olarak hazırladığı rapor paylaşıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, evde bakım hizmetlerinin bilimsel verilere ve toplumun ihtiyaçlarına göre, alanın uzmanlarını da dahil edecek bir biçimde şekillendirilmesi gereken bir alan olduğunu vurguladı. Evde bakım hizmetlerinin kamusal bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin altını çizen İlhan, aksi halde "rant" alanına ve "kâr" aracına dönmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. 

Ortak basın açıklamasını Prof. Dr. Dilek Aslan okudu. 

Basın açıklaması için tıklayınız...

Rapor için tıklayınız...