Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinden oluşan bir heyet 30 Kasım 2017 günü, Türkiye sağlık ortamında öne çıkan konuları görüşmek üzere Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ı Sağlık Bakanlığı’nda ziyaret etti.

TTB Heyetinde TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Uzm. Dr. Sezai Berber, Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Dr. Selma Güngör yer aldı. Görüşmede Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’a Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş eşlik etti.

Görüşmede, Türkiye hekimlik ve sağlık ortamında yaşanan sorunlar ele alındı. TTB Heyeti hekimleri, sağlık çalışanlarını ve aldıkları sağlık hizmeti yönünden yurttaşları ilgilendiren çeşitli konulardaki görüş ve değerlendirmelerini  sözel olarak ve bir dosya şeklinde Bakanlığa sundu. Toplantıda, önümüzde dönemde karşılıklı görüş alışverişinin sürmesi ve belirli konularda ortak çalışma yapılması yönünde fikir birliği oluştu.

Görüşmede ele alınan ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunulan konular şu şekildeydi:

- Sağlıkta şiddet
            - Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik görüş ve önerilerin paylaşılması
            - Türk Ceza Kanununa sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik ek madde eklenmesi
            - Sağlıkta şiddetin iş kazası olarak kabul edilmesi

- Çalışma koşulları
            - Performansa dayalı ek ödeme sisteminin kaldırılması
            - Hastaya yeterli süre ayrılması
            - Sağlık çalışanlarının tükenmişliği ve hekim intiharlarının önlenmesi konusunda yapılması gerekenler
            - Hekim ve emekli hekim ücretlerinde artış önerisi
            - Fiili hizmet süresi zammı konusunda yasa değişikliği önerisi
            - Hekim raporlarının hakem hastaneye gönderilmesi sorunu

- Asistan hekimlerin hakları
            - Asistan hekimlerin hizmet ağırlıklı çalıştırılmaları ve aşırı iş yükleri
            - Uzmanlık eğitiminin verildiği kliniklerde uzmanlık eğitimi müfredatının uygulanması konusundaki eksiklikler
            - Nöbet uygulamalarının üç günde birden daha sık olmaması
            - Haftalık çalışma sürelerinin 56 saati aşmaması

- Mecburi hizmet atamalarında güvenlik soruşturmalarıyla ilgili hekimlerin göreve başlayamaması sorununun giderilmesi

- TUS sonuçlarının geç açıklanmasıyla ilgili olarak yaşanan sorunun çözümüne ilişkin TTB önerisinin paylaşılması

- Hekimlerin kamudan ihracı
            - Kamu görevinden ihraç edilen uzmanlık öğrencilerinin eğitim haklarının korunması
            - İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarındaki engellerin kaldırılması
            - İhraç edilen yan dal uzmanlarının özel sağlık kuruluşlarında ana dalda çalışmalarıyla ilgili sorunun giderilmesi

- Devlet hizmeti yükümlülüğü kuralarının erkene alınması konusunda geçtiğimiz dönemde yaşanan sorunun tekrarlanmaması

- Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkının sağlanması

- Şehir hastaneleri
            - Uzmanlık eğitimindeki aksamalar
            - Sağlık hizmeti sunumunda oluşan zorluklar
            - Sekreter eksikliğine bağlı hekimlerin iş yükünde artış
            - Dinlenme ve giyim odalarının olmamasının oluşturduğu sorunlar
            - Hastanenin mimari yapısının sağlık hizmeti sunumunda (özellikle de acil sağlık hizmetleri) zorluk oluşturması
            - Sağlık çalışanlarının güvencesiz çalışma (taşeron, sözleşmeli çalışma) sorunlarının giderilmesi, sağlık çalışanlarına güvenceli kadro verilmesi
            - Döner sermayeden ek ödemelerde aksamalar

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrolarının liyakata bağlı olmadan kişiye özel  olarak ilan edilmesi sorunu

- Ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturan sağlıkta geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif uygulamalar konusunda alınması gereken önlemler

- Kişisel sağlık verilerinin korunmasıyla ilgili düzenleme yapılması gerekliliği ve gerekli düzenlemeler yapılmadığı sürece özel sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin kişisel sağlık verilerini gönderme yükümlülüğünün olmaması

- Göçmenlere sağlık hizmeti sunumundaki aksaklıkların giderilmesi, Suriyeli sağlık personelinin istihdamı, Suriyeli hekimlerin mesleki yeterliliklerinin sağlanması konusundaki öneriler

- Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinin kelepçeli olarak ve güvenlik görevlisi eşliğinde yapılmaması konusunda alınması gereken önlemler

- Zorunlu mali sorumluluk sigortası ile ilgili yaşanan sorunların çözümüne ilişkin değerlendirme

- Birinci basamak sağlık hizmetleri
            - Kayıtlı nüfusa dayalı hizmet yerine bölge tabanlı hizmet verilmesi
            - Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamu binalarında verilmesi
            - Aile hekimlerine ceza puanları üzerinden sözleşme feshi baskısı uygulanması
            - Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduklarına dair aile hekiminden rapor almaları konusundaki düzenleme
            - Aile hekimlerinin takipleri dışında doğan çocukların doğum bildirimini yapması konusundaki düzenleme
            - Sıfır nüfuslu ASM’lerin yarattığı sorunlar
            - ASM’lerin nüfusunun ücret azalmasına yol açmadan düşürülmesi
            - Toplum sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin sorunları
            - Birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu hekimlik uygulamalarının eksikliği
            -Sağlık hizmetlerinde sevk zincirinin oluşturulması

- Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan sorunlar

- Hekimlerin il dışında özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları konusunda TTB’nin yaklaşımının paylaşımı

- Sağlık Bakanlığı ile sürekli bir iletişim kanalının oluşturulması