Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 14.10.2018 tarihinde Ankara’da toplandı. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Manisa, Adana, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Trabzon, Samsun, Van-Hakkari odalarından 25 temsilcinin katılımıyla yapılan toplantının Divan Başkanlığı ve Yardımcılığını Dr. İsmail Bulca ve Dr. Özgür Bingöl üstlendiler.

Toplantının açılışında konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ayfer Horasan, ülkenin ve TTB'nin gündemini özetledikten sonra, sağlık alanında ve hekimlik ortamında yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Önceki dönem Kol Başkanı Dr. Sedat Abbasoğlu iki yıllık çalışma raporunu sunmasının ardından, Çalışma Raporu ve TTB İSİH Kolu’nun çalışmaları hakkında odalardan gelen temsilcilerin konuşmalarına geçildi.

Çalışma Bakanlığı’ndan TTB'ye iletilen işyeri hekimlerinin listeleri, bu hekimlerin tabip odalarıyla ilişkileri, genel olarak işyeri hekimlerinin, özel olarak da  OSGB'de çalışan işyeri hekimlerinin sorunları ile ilgili tartışmalar sonrasında, bu konularla ilgili ve aynı zamanda TTB'nin işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanındaki politikaların yeni gelişen bu koşullarda nasıl ele alınması gerektiği konusunda bir çalıştayın ihtiyaç haline geldiği ifade edildi. Bir çalıştay önerisinin TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesi kararlaştırıldı.

Eğitimler konusunda, bu dönemde, Bilim Eğitim Kurulu'nun eksikliklerinin tamamlanarak eğitimlerin sistemli bir şekilde yapılmaya başlamasının gerekliliği konuşuldu.

Yine oda temsilcilerinin çeşitli konulardaki konuşmalarının arkasından yeni dönemin Yürütme Kurulu’nun seçimlerine geçildi.

2018-2020 dönemi Yürütme Kurulu şu şekilde oluştu.

Dr. İsmail Bulca- Adana

Dr. Ercan Yavuz- Ankara

Dr. Aydan İzgi- Antalya

Dr. Ahmet Tellioğlu-İstanbul

Dr. Mustafa Dönmez-Bursa

Dr. Özgür Bingöl- Diyarbakır

Dr. Cafer Şahin-Muğla

Dr. Hasan Ter- İzmir

Dr. Aykut Çelik- Kocaeli