Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu tarafından düzenlenen Etik Bildirgeler Çalıştayı, 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da TTB’de gerçekleştirildi.

Ağırlıklı olarak uzmanlık dernekleri ve tabip odası temsilcisi olan hekimlerden oluşan yaklaşık 90 kişinin katıldığı çalıştayda, eczacı, çevre mühendisi, sosyolog, felsefeci ve avukatlardan oluşan farklı disiplinlerden temsilciler de yer aldı. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Ankara Dişhekimleri Odası ve Ankara Barosu kurumsal olarak temsil edildi.

İlk gün 7 çalışma grubu, 15 etik bildirge başlığını çalıştı. İkinci gün bu çalışmalar, tüm katılımcıların bir araya geldiği toplantıda değerlendirildi. Tüm bildirgelerin, önerilen değişiklikler doğrultusunda düzenlenerek Ocak ayı başına kadar TTB Etik Kurulu’na iletilmesi istendi.

Çalışma grupları ve bildirge başlıkları için tıklayınız.