TTB Heyeti, işçi sağlığı ve güvenliği alanındaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere, Aile ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Sedat Yenidünya’yı ziyaret etti. TTB Heyetine, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. İsmail Bulca ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Mustafa Güler katıldı. Görüşmeye İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt da katıldı.

Görüşmede, TTB’nin 6023 Sayılı Yasa ile kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduğu ve kamu hizmeti verdiği hatırlatıldı. Bu görevi yerine getirebilmesi için, yargı kararları doğrultusunda, işyeri hekimleri ve görev yaptıkları işyerlerinin listelerinin TTB’ye bildirilmesi talep edildi. Yine, 6023 Sayılı TTB Yasası’nın 7. maddesi gereği, işyeri hekimlerinin Tabip Odalarına üye olmaları zorunluluğu hatırlatılarak, işyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, Tabip Odalarına üyelik belgelerinin de istenmesi gerektiği ifade edildi.

Görüşmede, İSG-KATİP’te son günlerde işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile ilgili olarak yayınlanan duyurular da gündeme geldi. TTB Heyeti, hekimlik uygulamalarının bütün alanlarında fazla çalışma sürelerine karşı olduklarını, fazla çalışma sürelerinin hekimleri yıprattığını, sağlık hizmetlerini olumsuz olarak etkilediğini, bu durumun işçi sağlığı alanına da olumsuz etkileri olduğu, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca, diplomalarını OSGB’lere kiralayarak, işçilerin sağlık ve güvenlik hizmetlerinden mahrum kalmasına neden olan hekimlerin meslek etiğini de ihlal ettikleri, tespit edilenlerin onur kurullarında yargılanacağı ifade edildi. Bunun için işyeri hekimlerinin listelerinin, çalıştıkları yerlerin TTB’ne iletilmesinin ve Tabip Odalarına üyelik şartlarının önemi vurgulandı. Bunun bir kamu hizmeti olduğu,  Çalışma Bakanlığı’nın bu konularda TTB ile işbirliği içerisinde olması gerektiği ifade edildi.