Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda, 14 Mart 2020’ye giderken Türkiye’de ve dünyada sağlık ve siyaset gündemi değerlendirildi, 14 Mart etkinlik programı ele alındı.

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut ve Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nesrin Ekici’nin Divan’a seçilmesiyle başlayan GYK’nin açış konuşmasını, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman yaptı. Türkiye sağlık ortamının genel durumuna ilişkin bilgi aktaran Adıyaman, şiddetin sağlık ortamının temel sorunu haline geldiğine ve hekimleri mesleklerini yapamaz hale getirdiğine dikkat çekti.

Sağlık harcamalarının faturasının yalnız katkı-katılım payları yönünden değil, yatırım harcamaları yönünden de artık tamamen vatandaşın sırtına yüklenmiş durumda olduğunu belirten Adıyaman, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın özelleştirmeci yaklaşımı sonucu devletin elini tamamen sağlıktan çektiğini vurguladı.

Şehir Hastaneleri: Tazminatsız sözleşme feshi gerekiyor

Sayıştay Raporu’nda sağlık alanı ile ilgili yer alan tespitlere de değinen Adıyaman, şehir hastaneleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanı’nın “şehir hastanelerinden vazgeçildiği” şeklinde değerlendirilen açıklamalarına karşın, yanlışa halen devam edildiğini, şehir hastaneleri konusunda tazminatsız sözleşme feshi gerektiğini vurguladı.

Adıyaman ayrıca, aşılama oranlarının düşüşü, KHK ile ihraç edilen hekimlerin işlerine geri dönüşü, hekimlerin mesleki özerkliklerinin korunması konularına da değinerek, bu kadar olumsuzluğun bulunduğu bir sağlık ortamında hekimlerin mesleklerini yapmakta ısrarcı olduklarını kaydetti. Adıyaman, toplantının ana teması olan “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” talebinin dile getirilmesinin bu dönemde hekimlerin ve TTB’nin tarihsel sorumluluğu olduğunu kaydetti. 

Sicil belgesi başvurularında artış

Adıyaman’ın konuşmasının ardından TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Faaliyet Raporu’nu aktardı. Yurtdışında çalışmak için TTB’den sicil belgesi isteyen hekim sayısında 2012’den bu yana dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten Yılmaz, 2012 yılında 59 olan bu sayının, 2019’un Kasım ayı itibarıyla 906 olduğunu söyledi. Yılmaz, bunun sadece kayıtlı rakam olduğuna da işaret ederek, “Türkiye’de hekimlik yapmanın önünde engeller ve genç hekimler çareyi yurtdışında arıyorlar” diye konuştu.

Yılmaz’ın konuşmasını, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün Mali Rapor’u sunması izledi. Ardından, tabip odalarından gelen temsilcilerin katkılarıyla 14 Mart etkinlikleri ve 14 Mart sürecinde öne çıkarılacak talepler değerlendirildi.

Hekimlik yapmak istiyoruz

“Hekimlik Yapmak İstiyoruz” talebinin 14 Mart etkinliklerinin temel çerçevesini oluşturmasının benimsendiği toplantıda, hekimlik yapmanın önündeki engellerin kaldırılması istendi. Toplantı sonucunda şu değerlendirme yapıldı:

“Hastaların ve hasta yakınlarının uyguladığı şiddet, hastane patronlarının ciro baskısı, performansa dayalı ücretlendirme, acil servislerin yoğunluğu, mezuniyet öncesi tıp eğitiminin ve uzmanlık eğitimin içinin boşaltılması, KHK’ler, güvenlik soruşturmaları, güvencesiz ve güvenliksiz çalışma, sürekli tıp eğitiminin ortadan kaldırılması, antidemokratik uygulamalar, liyakatın yerini siyasi kayırmanın alması, emeğimizin ucuzlatılması, iş kazaları bu siyasal iktidarın sağlık alanındaki politikalarının sonucudur ve tüm bunlar bizim hekimlik yapmamızı artık imkânsız hale getirmiştir.  TTB ve tabip odaları olarak ‘Hekimlik Yapmak İstiyoruz’ talebini bütün meslektaşlarımızla paylaşmak hem bugünün hem de yarının hekimlerine karşı tarihsel sorumluluğumuzun gereğidir.”